Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
19/10/20202503 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
2503_qd_19102020.pdf
15/10/20202479 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
2479_15102020.pdf
15/10/20202478 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
2478_qd_15102020.pdf
14/10/20202741 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
2741_qd_14102020.pdf
13/10/20202461 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2461_qd_13102020.pdf
12/10/20202456 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình
2456_qd_12102020.pdf
05/10/20202373 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại và Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
2373_qd_05102020.pdf
22/09/20202255 / QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình.
2255_qd_22092020.pdf
11/09/20202173 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Hòa Bình
2173_qdub_11092020.pdf
04/09/20202098 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
2098_qdub_07092020.pdf
25/08/20201980 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá, lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
qd_1980_25082020.pdf
24/08/20201969 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
qd_1969_24082020.pdf
17/08/20201890 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hòa Bình
1890_so_giao_thong_1782020.pdf
07/08/20201796 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
1796_07082020.pdf
05/08/20201775 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư, Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình
1775_qdub_05082020.pdf
Danh sách có 15/ 140 Văn bản