Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
13/10/20212324/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
2324.pdf
24/09/20212174/QĐ-UBNDVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
2174.pdf
24/09/20212176/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2176.pdf
21/09/20212144/QĐ-UBNDCông bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
2144.pdf
20/09/20212117/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lƣợng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
2117.pdf
20/09/20212128/QĐ-UBNDVề việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026
2128.pdf
24/08/20211828/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
1828.pdf
10/08/20211682/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
1682.pdf
10/08/20211683/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1683.pdf
09/08/20211672/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
1672.pdf
03/08/20211617/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính đƣợc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thƣơng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1617.pdf
29/07/20211569/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình
1590.pdf
21/07/20211504/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Y tế Dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
1504.pdf
20/07/20211488/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1488.pdf
19/07/20211477/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
1477.pdf
Danh sách có 15/ 204 Văn bản