Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
21/06/20211264 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1264_qdub_21062021.pdf
17/06/20211242 /QĐ-UBNDCông bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tƣ tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
1242_qdub_17062021.pdf
11/06/20211211 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiêp, lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
1211_qd_11062021.pdf
21/05/20211043 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
1043_qdub_21052021.pdf
20/05/20211034 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
1034_2052021.pdf
07/05/2021934 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
934_07052021.pdf
29/04/2021895 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
895_29042021.pdf
29/04/2021894 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
894_29042021.pdf
27/04/2021876 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
876_27042021.pdf
26/04/2021862 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
862_26042021.pdf
08/04/2021754 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
754_qdub_842021.pdf
06/04/2021738 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
738_qbub_06042021.pdf
05/04/2021710 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
710_qdub_05042021.pdf
24/03/2021630 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
630_qdub_24032021.pdf
23/03/2021612 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
612_qdub_23032021.pdf
Danh sách có 15/ 186 Văn bản