Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
24/08/20211828/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
1828.pdf
10/08/20211682/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
1682.pdf
10/08/20211683/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1683.pdf
09/08/20211672/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
1672.pdf
03/08/20211617/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính đƣợc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thƣơng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1617.pdf
29/07/20211569/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình
1590.pdf
21/07/20211504/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Y tế Dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
1504.pdf
20/07/20211488/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1488.pdf
19/07/20211477/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
1477.pdf
13/07/20211421 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính được thay thế; sửa đổi, bổ sung và danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt đông xây dựng và lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
1421_qdub_13072021.pdf
08/07/20211483/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
1384_qdub_08072021.pdf
06/07/20211363/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1363_qdub_672021.pdf
21/06/20211264 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1264_qdub_21062021.pdf
17/06/20211242 /QĐ-UBNDCông bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tƣ tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
1242_qdub_17062021.pdf
11/06/20211211 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiêp, lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
1211_qd_11062021.pdf
Danh sách có 15/ 198 Văn bản