Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
15/10/202169/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế
69.2021.pdf
15/10/202170/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực xây dựng của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, Phòng Quản lý đô thị thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hòa Bình
70.2021.pdf
13/10/202167/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
67.2021.pdf
13/10/202168/2021/QĐ-UBND B n h nh Q ịnh về iề kiện, tiê ch ẩn, chức d nh ối với Trưởng, Phó các phòng, ơn vị th ộc Sở Kế hoạch v Đầ tư; chức d nh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch th ộc Ủ b n nhân dân các h ện, th nh phố th ộc tỉnh Hò Bình
68.2021.pdf
13/10/20212324/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
2324.pdf
12/10/202166/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực tài chính tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Hòa Bình
66.2021.pdf
12/10/202164/2021/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công s dụng ng n s ch nh nƣớc thuộc l nh vực ho học v Công nghệ tr n đị n tỉnh H B nh
64.2021.pdf
12/10/202165/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố
65.2021.pdf
24/09/20212174/QĐ-UBNDVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
2174.pdf
24/09/20212176/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2176.pdf
21/09/202162/2021/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
62.2021.pdf
21/09/202163/2021/QĐ-UBNDSửa đổi một số điều của Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hoà Bình ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
63.2021.pdf
21/09/20212144/QĐ-UBNDCông bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
2144.pdf
20/09/20212117/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lƣợng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
2117.pdf
20/09/202160/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hoà Bình
60.2021.pdf
Danh sách có 15/ 881 Văn bản