Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
05/08/20201775 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư, Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình
1775_qdub_05082020.pdf
04/08/20201760 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
1760_qdub_04082020.pdf
16/07/20201603 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
1603_so_xay_dung.pdf
14/07/20201568 / QĐ-UBNDVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
1568_so_tnmt.pdf
14/07/20201589 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình
1589_bo_chi_huy_quan_su.pdf
14/07/20201588 /QĐ-UBNDBan hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1588_14072020.pdf
13/07/20201569 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính; Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
1569_so_tttt.pdf
08/07/20201535 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
1535_so_tu_phap.pdf
03/07/20201509 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
1509_so_khoa_hoc_cn.pdf
02/07/20201490 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
1490_so_gtvt.pdf
01/07/20201476 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nƣớc ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
1476_so_khdt.pdf
19/06/20201391 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
1391_so_tnmt.pdf
18/06/20201378 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
1378_so_tu_phap.pdf
18/06/20201381 /QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
1381_so_NN_PTNT.pdf
16/06/20201338 /QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
1338_so_tu_phap.pdf
Danh sách có 15/ 718 Văn bản