Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
17/02/202389/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
89.2023-17-01.pdf
05/01/202301/2023/QĐ-UBNDBan hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
01.2023-05-01.pdf
30/12/20223009/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
3009.2022-30-11.pdf
28/12/202246/2022/QĐ-UBNDBan hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
46.2022-28-12.pdf
28/12/202247/2022/QĐ-UBNDBan hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
47.2022-28-12.pdf
28/12/20223387/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3387.2022-28-12.pdf
24/12/20222862/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
2862.2022-24-11.pdf
12/12/20223186/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
3186.2022-12-12.pdf
08/12/20223130/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi trong lĩnh vực đƣờng thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
3130.2022-8-12.pdf
05/12/202245/2022/QĐ-UBNDBan hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
45.2022-05-12.pdf
02/12/202244/2022/QĐ-UBNDBan hành Quy định chi tiết một số điều thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
44.2022-02-12.pdf
23/11/202243/2022/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hoà Bình ban hành kèm theo Quyết định 05/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
43.2022-23-11.pdf
22/11/202242/2022/QĐ-UBNDQuy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
42.2022-22-11.pdf
16/11/202241/2022/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐUBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉn
41.2022-16-11.pdf
14/11/202240/2022/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐUBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
40.2022-14-11.pdf
Danh sách có 15/ 1018 Văn bản