Đường dây nóng: 0218 3909 192
Ngày ban hành Số ký hiệu Trích yếu
31/08/20211915/QĐ-UBNDTổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình
1915.pdf
24/08/20211828/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
1828.pdf
20/08/202147/2021/QĐ-UBNDBan hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
47.2021.pdf
10/08/20211682/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
1682.pdf
10/08/20211683/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1683.pdf
10/08/202145/2021/QĐ-UBNDBan hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2021-2026
45.2021.pdf
09/08/20211672/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
1672.pdf
06/08/202138/2021/QĐ-UBNDBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
38.2021.pdf
06/08/202139/2021/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung một số nội dung tại mục III của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
39.2021.pdf
06/08/202140/2021/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 3, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
40.2021.pdf
06/08/202141/2021/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
41.2021.pdf
06/08/202142/2021/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung mục III của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐUBND ngày 04/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
42.2021.pdf
06/08/202143/2021/QĐ-UBNDBan hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
43.2021.pdf
05/08/202137/2021/QĐ-UBNDBan hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
37.2021.pdf
05/08/202126/2021/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung phần B của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
26.2021.pdf
Danh sách có 15/ 852 Văn bản