Đường dây nóng: 0218 3909 192
27/07/2021 17:16:31
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021

Ngày 23/7/2021 UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 247/BC-UBND về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021. Trong báo cáo nêu rõ:

            UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và quốc phòng – an ninh tỉnh Hòa Bình năm 2021 với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với từng ngành, lĩnh vực và phân công cụ thể cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố triển khai thực hiện. 7 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung trong chương trình công tác, trong đó tập trung vào các nội dung như sau: Ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; chỉ đạo các cấp, các ngành tổng hợp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hằng tuần, hằng tháng và hằng quý năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo; chỉ đạo các Sở, ban, ngành xây dựng các Kế hoạch, Đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chỉ đạo xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, dự báo tăng trưởng kinh tế các quý trong năm 2021 trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 130/CTr-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; Triển khai lập quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức các phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh để đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công của tỉnh Hòa Bình; chỉ đạo giải quyết các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách Nhà nước chậm tiến độ; Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào tỉnh; Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình; Đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế...

    Trong tháng 7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ hằng tháng để xem xét, cho ý kiến về các nội dung dự thảo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; dự thảo các Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; cho ý kiến vào các Văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức họp về công tác đôn đốc thu ngân sách; tiến độ một số Dự án đầu tư liên quan đến thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Tổ chức họp để đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, giao nhiệm vụ và giải pháp cho các Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; thành lập Tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 để tăng cường đôn đốc, kiểm tra các Chủ đầu tư triển khai thực hiện. Đẩy mạnh triển khai các Văn bản chỉ đạo của Trung ương. Triển khai kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao, đẩy mạnh triển khai các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương./.

 

BC247.pdf