Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/10/2013 00:00:00
Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Công nghiệp - Xây dựng thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Công nghiệp - Xây dựng thuộc Văn phòng UBND tỉnh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

  Phòng Công nghiệp - Xây dựng  thuộc Văn phòng UBND tỉnh

––––––––

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 28- 4-2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hoà Bình;

         Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 17-8-2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

         Căn cứ Quyết định số 3050/QĐ -VPUB ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,

 

         QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Công nghiệp - Xây dựng

1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng

- Tham mưu, giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó  Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác Công nghiệp, Xây dựng.

b) Nhiệm vụ

Trên cơ sở tham mưu đề xuất của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, tham mưu giúp lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực:

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông, vận tải, an toàn giao thông và các dự án giao thông đầu tư tại tỉnh (bao gồm cả vốn sự nghiệp về giao thông), Chương trình cứng hoá đường giao thông nông thôn; Các Dự án công trình xây dựng do Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh (trừ các công trình về điện, công nghiệp);

- Các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp địa phương; các dự án về công nghiệp đầu tư tại tỉnh thuộc vốn ngân sách Nhà nước, các dự án vốn tín dụng đầu tư; các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

- Các dự án nguồn vốn XDCB tập trung (bao gồm cả dự án ODA, vốn JBIC và ADB), các chương trình, dự án lớn khác (Các dự án trọng điểm hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ); Chương trình kiên cố trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;

- Các dự án về công nghiệp đầu tư tại tỉnh thuộc vốn ngân sách Nhà nước. Một số dự án vốn tín dụng đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công;

- Vốn thực hiện Nghị quyết 37 (Các dự án về giao thông) ;

- Về công tác quy hoạch quản lý đầu tư và xây dựng; quản lý kiến trúc, công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch xây dựng vùng, xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh, các Dự án nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, các chương trình, dự án vùng ATK và các dự án trọng điểm hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

            - Quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng; quản lý việc thực hiện các chính sách về nhà đất theo Quyết định số 853 của Chính phủ.

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng dự thảo một số Văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết định số 291-QĐ/TU ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực được phân công;

- Chuyên viên của Phòng chịu trách nhiệm dự thảo các báo cáo, thông báo kết luận của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các Hội nghị, thuộc lĩnh vực nhiệm vụ được phân công trình Lãnh đạo Văn phòng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

2.       Tổ chức bộ máy và biên chế

Phòng Công nghiệp - Xây dựng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, chịu sự quản lý trực tiếp của Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức, biên chế, nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên Phòng Công nghiệp - Xây dựng thực hiện theo Quyết định số 3050/QĐ-VPUB ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 844/QĐ-VPUBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Điều 3. Trưởng Phòng: Hành chính - Tổ chức, Công nghiệp - Xây dựng và chuyên viên Phòng Công nghiệp - Xây dựng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chánh, các Phó VP/UBND tỉnh;

- Các Phòng CM, ĐV SNVPUB tỉnh;

- Lưu : VT, HCTC (X 22b).

        CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

                         Nguyễn Văn Toàn