Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/10/2013 00:00:00
Về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Văn Xã thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Văn Xã thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

  Phòng Văn Xã thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

–––––––––––––––––

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

 

         Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 25-01-2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

         Căn cứ Quyết định số  647/ QĐ -VPUB  ngày  05 tháng  4 năm 2007 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân  tỉnh Hoà Bình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị.

 

       QUYẾT ĐỊNH:

 

       Điều I. Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Văn Xã.

1.  Chức năng, nhiệm vụ:

Trên cơ sở tham mưu đề xuất của các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực:

- Giáo dục - Đào tạo, Văn hoá - Thông tin, Thể dục - Thể thao, Y tế, Phát thanh - Truyền hình, Dân số, gia đình và trẻ em, trường Chính trị tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Các dự án chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá - thông tin, Phát thanh – Truyền hình giáo dục và đào tạo, các dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở, dự án Phát triển Trung học phổ thông.

- Công tác bảo vệ, trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh, công trình văn hoá, nghệ thuật.

- Các hoạt động văn hoá, thông tin, quảng cáo, báo chí, xuất bản, thể dục thể thao.

- Theo dõi quản lý nhà nước hoạt động của các đơn vị y tế công và tư thuộc tỉnh; bảo vệ, chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

- Theo dõi các dự án về y tế; chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS.

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh giữ mối quan hệ với: Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Kế hoạch hoá gia đình tỉnh, Hội Châm cứu, Hội Đông y, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi.

- Chuyên viên của phòng chịu trách nhiệm dự thảo các kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các Hội nghị, thuộc lĩnh vực nhiệm vụ được phân công trình Lãnh đạo Văn phòng.

 

2.       Tổ chức bộ máy và biên chế:

Phòng Văn xã gồm có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, chịu sự quản lý trực tiếp của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức, biên chế, nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên phòng Văn Xã thực hiện theo Quyết định số 647/ QĐ - VPUB ngày 05 tháng 4 năm 2007 Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

 

Điều 2. Phòng Văn Xã có trách nhiệm xây dựng Quy định  của Phòng.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Trưởng phòng Văn Xã  và cán bộ  Phòng Văn Xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chánh, Phó VP/UB;

- Các Phòng, TrT, NK VPUBND tỉnh;

- Lưu VT + HC (X.15)

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

                                 Nguyễn Quang Hải