Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/10/2013 00:00:00
Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

        ĐẢNG BỘ KHỐI                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   CÁC CƠ QUAN TỈNH HOÀ BÌNH                           –––––––––––––––––––––––––––

ĐẢNG UỶ VĂN PHÒNG                   Hoà bình, ngày       tháng 9 năm 2010

           UBND TỈNH

              ––––––––––

    Số:           / QĐ - ĐUVP

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ

 Văn phòng UBND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

––––––––––––––

 

 

 

ĐẢNG UỶ VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

 

 

            Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá X;

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh;

 Căn cứ Nghị quyết số 04/ NQ-ĐUVP ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010- 2015;

 Căn cứ Quyết định số 467-QĐ/ĐU ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc Chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư  Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

            Điều 2. Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Chi bộ trực thuộc căn cứ Quyết định, thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;

- Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;

- Lưu ĐU VP,  (X.12b ).

                                     TM. ĐẢNG UỶ

                                            BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

                                          Bùi Đức Hinh

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BCH ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

 

            ( Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐUVP ngày       tháng 9 năm 2010 của Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh )

–––––––––––––––––––

 

Chương I

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG

 

  I. CHỨC NĂNG

 Điều 1. Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chấp hành và lãnh đạo Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010- 2015. Tiếp thu chủ trương, đường lối của Đảng bộ cấp trên và cụ thể hoá thành nhiệm vụ thiết thực tại đơn vị. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể cơ quan trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 

  II. NHIỆM VỤ

            Điều 2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị - tư tưởng

- Đảng uỷ Văn phòng xây dựng kế hoạch, tổ chức cho cán bộ đảng viên nghiên cứu, học tập bằng nhiều biện pháp và hình thức thích hợp, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

-    Giáo dục cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo, rèn luyện nâng cao mọi mặt, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên.

-    Giáo dục cán bộ, đảng viên tích cực học tập tiếp thu tinh thần chỉ thị, nghị quyết, biến nghị quyết thành hành động cụ thể phục vụ cho công tác chuyên môn.

-    Đấu tranh với các tư tưởng và việc làm trái với quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, trái với chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, gây mất đoàn kết, tiêu cực, tham nhũng....

        Điều 3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, để tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình.

-    Lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, thực hiện các pháp lệnh: Pháp lệnh Phòng Chống tham nhũng; Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Cán bộ, công chức.

-    Phối hợp với lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết về công tác chuyên môn hàng năm.

- Lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan hàng năm trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công, phân nhiệm cụ thể, giải quyết dứt điểm, nhanh gọn, hiệu quả từng công việc được giao.

- Lãnh đạo đội tự vệ cơ quan huấn luyện đúng kế hoạch, nội dung, chương trình đạt chất lượng cao. Lãnh đạo việc giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, đoàn kết nội bộ, giữ gìn bí mật trong cơ quan.

Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ

- Thủ trưởng cơ quan định kỳ báo cáo cấp uỷ về công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng cơ cấu, bộ máy tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan. Đảng uỷ Văn phòng thống nhất về công tác tổ chức và cán bộ để thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định.

- Thống nhất ý kiến với Thủ trưởng cơ quan về nhận xét, đánh gíá, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận, điều chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ ... đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan.

- Lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Điều 5. Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên

- Đảng uỷ Văn phòng căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII để quyết định phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Đảng uỷ viên, quyết định quy chế làm việc của Đảng bộ Văn phòng và Uỷ ban Kiểm tra.

-    Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, kiểm tra, kiểm soát Đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng.

-     Đảng uỷ Văn phòng chỉ đạo các chi bộ thường xuyên chăm lo công tác phát triển Đảng viên đúng nguyên tắc, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng; xây dựng cấp uỷ viên có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo và hoạt động có hiệu quả; thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định.

Điều 6. Lãnh đạo các đoàn thể

- Lãnh đạo, xây dựng các tổ chức Đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh; hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của các đoàn thể, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 - Xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí, phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong các phong trào quần chúng và luôn gương mẫu để quần chúng học tập.     

Điều 7. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

- Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

- Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

            III. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 8. Quyền hạn

-    Chia tách, sát nhập, thành lập và giải thể các Chi bộ trực thuộc (trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh quyết định ).

-    Công nhận và chuẩn y Chi uỷ Chi bộ trực thuộc.

-    Xét duyệt và đề nghị tổ chức Đảng cấp trên chuẩn y kết nạp Đảng viên, xét chuyển Đảng viên dự bị lên Đảng viên chính thức.

-    Công nhận và ra quyết định khen thưởng các chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đề nghị Đảng uỷ cấp trên xét duyệt, công nhận Đảng bộ cơ quan đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hàng năm và cả nhiệm kỳ.

-    Xét đề nghị kỷ luật và quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng viên, cấp uỷ viên, uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra theo thẩm quyền quy định của Điều lệ Đảng.

-    Đề nghị Đảng uỷ cấp trên công nhận Đảng viên bị thi hành kỷ luật đã sửa chữa khuyết điểm.

-    Thu nộp Đảng phí đầy đủ theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Quyết định những vấn đề về Đại hội Đảng bộ theo quy định như chuẩn bị báo cáo chính trị, đề án nhân sự, tổ chức đại hội, bầu cử trong đại hội, triệu tập đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên.

 Điều 9. Trách nhiệm của các đồng chí Đảng uỷ viên

- Đồng chí Bí thư Đảng uỷ có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động công tác của Đảng bộ, thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch công tác của cấp uỷ, nhiệm vụ của cấp uỷ cấp trên giao cho. Chủ trì các cuộc họp Đảng uỷ, Đảng bộ thường kỳ cũng như đột xuất. Ký các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành Đảng uỷ Văn phòng. Có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Đảng bộ với Đảng uỷ cấp trên.

- Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ được uỷ quyền thực hiện các chức năng của Bí thư Đảng uỷ khi đồng chí Bí thư Đảng uỷ đi công tác vắng và thực hiện một số công việc của Đảng uỷ Văn phòng.

- Các đồng chí cấp uỷ viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp của cấp uỷ. Trong các kỳ họp tham gia thảo luận trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng để xây dựng Nghị quyết của Đảng uỷ. Cung cấp thông tin kịp thời cho Đảng uỷ. Hoàn thành những công việc được cấp uỷ phân công.

Chương II

 

MỐI QUAN HỆ VỚI ĐẢNG UỶ CẤP TRÊN,

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, CHI BỘ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

Điều 10. Mối quan hệ với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Định kỳ Đảng uỷ Văn phòng báo cáo với Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về tình hình hoạt động của Đảng bộ Văn phòng. Báo cáo kịp thời về Đảng viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ Đảng vượt quá phạm vi xử lý của Đảng uỷ. Báo cáo về việc sắp xếp bộ máy tổ chức các Chi bộ trực thuộc, nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ cơ quan. Nộp Đảng phí theo quy định và giữ mối quan hệ thường xuyên với Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

  Điều 11. Mối quan hệ với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Đảng uỷ Văn phòng có trách nhiệm báo cáo kịp thời về tình hình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên, về nhiệm vụ chính trị được giao; báo cáo về việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quy hoạch cán bộ trong cơ quan, xin ý kiến chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

   Điều 12. Mối quan hệ với Thủ trưởng cơ quan

- Đảng uỷ Văn phòng phối hợp với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và tạo điều kiện để Đảng uỷ Văn phòng và các Chi uỷ Chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Định kỳ Thủ trưởng cơ quan báo cáo với Đảng uỷ về các mặt hoạt động của cơ quan, những nhiệm vụ cụ thể sắp tới. Hàng năm tổ chức Hội nghị cán bộ, đảng viên, đánh gía kết quả 1 năm và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm tới để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện.

Điều 13. Mối quan hệ với Chi bộ trực thuộc

Đảng uỷ Văn phòng phân công các đồng chí Đảng uỷ viên trực tiếp phụ trách các Chi bộ trực thuộc, thực hiện đầy đủ các chủ trương, kế hoạch của Đảng uỷ; các Chi bộ có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Chi bộ với Đảng uỷ Văn phòng .

 

 

Điều 14. Mối quan hệ với các tổ chức Đoàn thể cơ quan

- Đảng uỷ Văn phòng phân công 01 đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách các tổ chức đoàn thể; mỗi quý một lần Đảng uỷ nghe báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng cơ quan.

- Đảng uỷ Văn phòng xây dựng mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền và tổ chức đoàn thể trên địa bàn nơi cơ quan đóng, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76 - QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị.

 

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC

 

Điều 15. Chế độ làm việc

- Đảng uỷ Văn phòng lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

-    Đảng uỷ Văn phòng mỗi tháng họp một lần, 6 tháng sơ kết, hàng năm họp tổng kết. Khi cần có thể họp bất thường.

- Định kỳ quý, năm xây dựng báo cáo sơ, tổng kết; báo cáo Đảng uỷ cấp trên. Tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và có trách nhiệm truyền đạt phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thực hiện.

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 16. Quy chế này được Ban chấp hành Đảng uỷ Văn phòng thảo luận, thông qua. Ban chấp hành Đảng uỷ Văn phòng và các Chi bộ trực thuộc có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế.

Trong quá trình thực hiện, có gì không phù hợp, Đảng uỷ Văn phòng sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ./.

 

–––––––––––––––––––––––