Đường dây nóng: 0218 3909 192
04/09/2020 08:18:04
Từ ngày 20/8/2020 không còn yêu cầu về sáng kiến kinh nghiệm khi xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nếu như theo quy định trước đây tại Nghị định số 02/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định 56 và Nghị định 88/NĐCP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức thì tiêu chuẩn cán bộ, công chức để đánh giá loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều phải “Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.” (sau đây gọi chung là sáng kiến kinh nghiệm).

Quy định này khi thực hiện gặp khá nhiều ý kiến trái chiều và phát sinh nhiều bất cập. Việc biến tướng, sao chép sáng kiến kinh nghiệm không mang lại hiệu quả, nhiều sáng kiến sau khi chấm đạt giải không hề áp dụng nên khá bất cập, lãng phí.

Nghị 90/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020. Theo đó tiêu chuẩn về sáng kiến kinh nghiệm đã không còn trong quy định tiêu chuẩn đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Việc bỏ tiêu chuẩn có sáng kiến kinh nghiệm trong đánh giá phân loại cán bộ, công chức là phù hợp, được cán bộ, công chức, viên chức đồng tình ủng hộ.

Bích Hòa