Đường dây nóng: 0218 3909 192
04/09/2020 08:17:21
Triển khai thực hiện phong trào “chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”

Mới đây, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 62-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào “chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh với quyết tâm chính trị cao, thực hiện quyết liệt, đồng bộ; đưa tiêu chí giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy vào nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020 các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động và đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện trong toàn tỉnh, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và tình hình thực tế tại địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa” như:

- Chủ động, tích cực huy động các nguồn lực, xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa; hình thành ý thức, thói quen của người dân về giảm thiểu, phân loại chất thải nhựa, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng các hoạt động cụ thể.

- Trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi mình quản lý, thực hiện cam kết “Chống rác thải nhựa”, nhằm đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu và mốc thời gian thực hiện, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và nilon khó phân hủy; trước mắt, thực hiện ngay việc giảm thiểu, không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, như: Chai nhựa đựng đồ uống, ống hút nhựa, cốc nhựa,... trong mọi hoạt động, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, lựa chọn, sử dụng các sản phẩm, đồ dùng khác thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng, mang tính đặc trưng, thương hiệu của địa phương và tiết kiệm chi phí.

- Phát hiện, phổ biến và nhân rộng đối với các mô hình, giải pháp, sáng kiến về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế và xử lý rác thải nhựa; 

- Tăng cường vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu du lịch, siêu thị, Ban quản lý các lễ hội văn hóa...

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị và tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả thực hiện theo quy định.

3. Ban dân vận Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốcvà các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh: Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần…

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, kịp thời phản ánh, đưa tin tình hình triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh;

5. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

                                                                                                                                                                                                                     Bích Hòa