Đường dây nóng: 0218 3909 192
05/06/2021 20:28:04
Triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 28/5/2021, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hòa Bình đã kết nối, tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện các thủ tục về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với các loại thuế, phí, lệ phí … khi thực hiện các TTHC trong lĩnh vực đất đai, ngày 03/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 865/UBND-KSTT về việc thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Theo đó, để giúp hộ gia đình, cá nhân có thể thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai khi có nhu cầu kể từ ngày 01/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh giao:

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh căn cứ tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ chủ quản, tổ chức tập huấn, hỗ trợ trực tuyến để hướng dẫn cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp về nghiệp vụ và thao tác thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp tích cực tuyên truyền, hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai cho tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo hạ tầng kỹ thuật của hệ thống trong quá trình thực hiện để việc triển khai cung cấp dịch vụ công thông suốt, hiệu quả./.

                                                                                                                                                                                               Nguyễn Thị Tố Nga