Đường dây nóng: 0218 3909 192
11/12/2020 15:59:45
Trang tin sinh hoạt chi bộ đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên năm 2020

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Chi bộ Ban tiếp công dân tỉnh đã thực hiện việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chi bộ và đảng viên năm 2020. Chi bộ đã thông qua báo cáo kiểm điểm công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 là năm có nhiều biến động lớn như dịch CoVit-19 ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội nói chung, đội ngũ cán bộ công chức nói riêng, là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16, năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết dại hội đảng bộ Văn phòng. Mặc dù tình hình Chi bộ ban tiếp công dân có nhiều biến động, 01 Đảng viên chuyển sinh hoạt, 01 đảng viên được bổ xung. Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Văn phòng, sự cố gắng nỗ lực của các đảng viên trong chi bộ, Chi bộ Ban tiếp công dân đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

- Lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nề nếp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.  Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm 20/23 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; các mặt công tác khác được chi bộ chỉ đạo Ban tiếp công dân thực hiện kịp thời thường xuyên, hiệu quả;

- Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên;

- Quan tâm công tác phát triển đảng;

Kết quả: 

- 05/05 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 2020.

- 01 đang viên được đề nghị xét Đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ 2020

- Chi bộ Ban tiếp công dân tỉnh đề nghị xét đạt “Trong sạch – Vững mạnh”

Vũ Thế Cương