Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/07/2020 10:49:05
Tỉnh Hoà Bình thực hiện tốt việc sắp xếp, tổ chức bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong giai đoạn 2016-2020, Tỉnh Hoà Bình đã thực hiện sắp xếp lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, đối với cấp tỉnh giảm từ 31 ban xuống còn 03 ban, cấp huyện giảm từ 145 ban xuống còn 11 ban, cấp xã không còn Ban quản lý dự án (trước đây có 365 ban); sắp xếp lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện đã giảm được 248 đơn vị; thực hiện quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức đối với 22 đơn vị sự nghiệp cấp sở sau khi thành lập mới hoặc sắp xếp, kiện toàn.

Đồng thời, qua rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên cơ sở đó đã ban hành Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định mới của các bộ, ngành trung ương cho 100% cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, quy định mới chức năng, quyền hạn cho 09 chi cục, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 143 phòng chuyên môn trực thuộc. Thực hiện chủ trương “Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố”, tỉnh đã ban hành Đề án và thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn; qua đó, giảm từ 2.058 xuống còn 1.482 thôn, xóm, tổ dân phố, giảm 576 thôn, xóm, tổ dân phố, tiết kiệm được khoảng 51,7 tỷ đồng/năm kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể ở thôn, xóm, tổ dân phố. Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giảm được 59 đơn vị hành chính cấp xã và 01 đơn vị hành chính cấp huyện tiết kiệm được khoảng 266 tỷ đồng/nămkinh phí chi thường xuyên./.

                                                                                              Hồ Thắng