Đường dây nóng: 0218 3909 192
14/07/2021 14:52:53
Tình hình thu ngân sách nhà nước của tỉnh tháng 6 năm 2021

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 6/2021 ước đạt 840,8 tỷ đồng, bằng 17% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. trong đó thu nội địa đạt 815,9 tỷ đồng, bằng 17% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao; thu xuất nhập khẩu ước đạt 24,9 tỷ đồng, bằng 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách địa phương ước thực hiện trong tháng 6/2021 đạt 2.368 tỷ đồng([1]), bằng 19% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao; Chi ngân sách địa phương ước thực hiện trong tháng 6/2021 đạt 1.389,1 tỷ đồng([2]), bằng 11% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

                                                                                                                                                                                                         Ngọc Tuyên

 

([1]). Trong đó: Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 630,6 tỷ đồng; Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: 382,9 tỷ đồng; Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 266,2 tỷ đồng; Thu chuyển nguồn: 1.088,4 tỷ đồng.

([2]). Trong đó: Chi cân đối ngân sách:1.144,1 tỷ đồng, bằng 11% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao; Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 245 tỷ đồng, bằng 15% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao.