Đường dây nóng: 0218 3909 192
05/06/2021 20:36:16
Tình hình thu ngân sách nhà nước của tỉnh tháng 5 năm 2021

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5/2021 ước đạt 338 tỷ đồng, bằng 7% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.637,5 tỷ đồng, bằng 38% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và 32% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.437,9 tỷ đồng, bằng 35% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 30% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Thu xuất nhập khẩu ước đạt 199,5 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 80% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Thu ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 5/2021 đạt 4.777,3 tỷ đồng([1]), bằng 40% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và 38% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao; Chi ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 5/2021 đạt 4.710,9 tỷ đồng([2]), bằng 40% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 38% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.

                                                                                                                                                                                             Ngọc Tuyên

 

([1]). Trong đó: Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 1.340,5 tỷ đồng; Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: 2.388,5 tỷ đồng; Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 632,6 tỷ đồng.

([2]). Trong đó: Chi đầu tư phát triển uớc thực hiện 378,8 tỷ đồng, bằng 15% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao; Chi thường xuyên uớc thực hiện 3.561,2 tỷ đồng, bằng 44% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao; Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương uớc thực hiện 769,5 tỷ đồng, bằng 46% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao.