Đường dây nóng: 0218 3909 192
12/10/2021 10:01:00
Tình hình thu ngân sách nhà nước của tỉnh 9 tháng đầu năm 2021

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15/9/2021 được 1.485,1 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 50% kế hoạch vốn đã được giao chi tiết cho các dự án. Trong đó: vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh đã giải ngân 1.122,8 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 69% kế hoạch vốn đã được giao chi tiết cho các dự án([1]); vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) giải ngân 275,1 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 44% kế hoạch vốn đã được giao chi tiết cho các dự án; vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 87,2 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn đã được giao chi tiết cho các dự án. Ước đến 30/9/2021, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được 2.261,3 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 81% kế hoạch vốn đã được giao chi tiết cho các dự án.

                                                                                                                                                                                                 Ngọc Tuyên

 

([1]). Cụ thể: so với số kế hoạch vốn đã giao chi tiết cho các dự án, vốn đầu tư theo tiêu chí, định mức giải ngân đạt 73%, nguồn thu sử dụng đất đạt 60%, nguồn sổ xố kiến thiết đạt 18%, vốn đầu tư khác đạt 86%.