Đường dây nóng: 0218 3909 192
29/08/2019 00:00:00
Tin khuyến học Văn phòng

Tin khuyến học Văn phòng

Thực hiện Nhiệm vụ khuyến học năm 2019 và Kế hoạch thi đua khuyến học năm 2019 của Hội Khuyến học tỉnh Hoà Bình;

            Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Hội viên và tổ chức Hội, Hội Khuyến học tỉnh Hoà Bình phát động đợt thi đua từ ngày 20/8/2019 đến ngày 15/12/2019, như sau:

I. Chủ đề: “Thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019)”.

II. Nội dung:

   1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra cho cả năm. Trong đó, tập trung tuyên truyền Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; học đi đôi với hành theo tư tưởng của Người”.

  2. Tiếp tục củng cố tổ chức hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội các cấp, hướng mọi hoạt động về cơ sở.

- Các Hội Khuyến học cơ sở, các chi Hội Khuyến học, các ban Khuyến học cần được củng cố, đổi mới phương thức hoạt động, trao đổi nghiệp vụ làm công tác Hội để Hội cơ sở thực sự là nòng cốt tập hợp các lực lượng xã hội làm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

 - Tiếp tục phát triển hội viên khuyến học trong các gia đình, cộng đồng dân cư tăng hơn năm trước ít nhất 1% so với hội viên hiện có; phấn đấu toàn tỉnh có tỷ lệ hội viên trên dân số là 25,2% như kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục vận động phát triển mỗi gia đình có từ 2 hội viên trở lên, đảng viên là hội viên Hội Khuyến học, nâng cao tỷ lệ hội viên bền vững. Trên 80% hội viên được phát Thẻ Hội viên.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo Kế hoạch số 37/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Đảm bảo triển khai thực hiện xây dựng các mô hình học tập đạt mục tiêu về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tăng cường xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập điểm.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu về các mô hình học tập đã đề ra đầu năm. Kiên quyết không để tình trạng công nhận những mô hình học tập không đạt tiêu chuẩn, không có minh chứng. Chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức Đại hội biểu dương các Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị đạt danh hiệu GĐHT, DHHT, CĐHT các cấp vào năm 2020 ( trong đó có nội dung báo cáo xin chủ trương cấp ủy, chính quyền và dự trù kinh phí Đại hội).

Phối hợp với MTTQ VN các cấp tổ chức tốt ngày Hội đại đoàn kết toàn dân (18/11) gắn biểu dương các Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập tiêu biểu với điển hình Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa ở cơ sở.

 4. Triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết với MTTQ VN tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể. Tiếp tục ký kết chương trình phối hợp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan. Phối hợp với các ngành có liên quan triển khai Đề án “Dạy nghề cho người lao động ở nông thôn tại Trung tâm học tập cộng đồng” theo Quyết định 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ; phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo đến các Chi hội tại cơ sở.

  5. Tiếp tục triển khai các hoạt động gây Quỹ, trao học bổng khuyến học. Chỉ tiêu đề ra: bình quân quỹ đạt mức 35.000đ /người dân (không tính Quỹ Khuyến học gia đình), phấn đấu các cấp hội toàn tỉnh dành 10 tỷ đồng trở lên để tặng học bổng và phần thưởng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà giáo viên, học sinh, cán bộ khuyến học có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục quan tâm động viên người lớn có nhiều cố gắng và đạt thành tích tốt trong học tập, sáng tạo trong lao động, công tác. Hỗ trợ các TTHTCĐ khó khăn về kinh phí nhưng có nhiều hoạt động tích cực, tạo cơ hội thuận lợi cho người lớn học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

6. Tăng cường công tác tập huấn về nghiệp vụ khuyến học đối với cán bộ khuyến học cơ sở. Phấn đấu đạt chỉ tiêu tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về XHHT và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/4/2014 của UBND tỉnh đạt 90%.

7. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt chỉ tiêu đề ra. Tổ chức đánh giá, công nhận các mô hình học tập theo đúng quy định. Trong đợt thi đua, Hội Khuyến học cấp trên kiểm tra, giám sát ít nhất 03 đơn vị  cấp dưới.  

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác Thi đua – Khen thưởng; trong đó, thực hiện tốt quy trình bình xét, lập hồ sơ thi đua, đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT năm 2019.

            9. Phát động “Tháng Khuyến học Hoà Bình” lần thứ bảy từ ngày 20/8/2019 đến 02/10/2019 theo Hướng dẫn thực hiện “Tháng Khuyến học Hoà Bình” lần thứ bảy của Hội Khuyến học tỉnh.

10. Tổ chức “Toạ đàm/ Gặp mặt nhân kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019)” với hình thức trang trọng, tiết kiệm tùy theo tình hình thực tế tại địa phương.

 

III. Tổ chức thực hiện

            1. Thường trực Hội khuyến học các huyện, thành phố và Ban Khuyến học trực thuộc căn cứ các nội dung trên để xây dựng kế hoạch, phát động phong trào với nội dung, biện pháp phù hợp với địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của đợt thi đua.

            2. Hội khuyến học các huyện, thành phố tham mưu kịp thời về phong trào thi đua để các cấp uỷ, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác này; phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các ban ngành, đoàn thể địa phương, chỉ đạo các Ban khuyến học liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, người dân lao động, học viên các TTHTCĐ, học sinh...tích cực hưởng ứng và thực hiện để phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực.

            3. Giao Khối trưởng Khối thi đua Khuyến học hướng dẫn, triển khai, theo dõi việc tổ chức phát động các phong trào thi đua tại địa phương, đơn vị. Tích cực kiểm tra đôn đốc, đánh giá phong trào thi đua.

            4. Hội Khuyến học các huyện, thành phố phối hợp với Đài TT-TH huyện và các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền các nội dung thi đua chào mừng sự kiện đặc biệt này. Đẩy mạnh tuyên truyền tấm gương gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập trên địa bàn huyện. Các Ban Khuyến học trực thuộc cần có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị.

5. Hội Khuyến học huyện, thành phố, Ban Khuyến học trực thuộc sơ kết (bằng văn bản); bình xét và đề nghị Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong Đợt thi đua./.

Vũ Thế Cương