Đường dây nóng: 0218 3909 192
18/11/2022 11:34:06
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua một số cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng chưa bám sát nguyên tắc, cơ cấu, số lượng theo quy định hoặc chưa đánh giá một cách khách quan về thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân và phạm vi ảnh hưởng của thành tích đó; việc đề xuất trao tặng và đón nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua chưa bám sát quy định.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 10/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1955/UBND-NVK về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. Về khen thưởng đột xuất: Trước khi khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng, phải đánh giá một cách khách quan về thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân và phạm vi ảnh hưởng của thành tích đó, nhằm đảm bảo nguyên tắc “thành tích đến đâu khen thưởng đến đó”; Tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, người đứng đầu cơ quan, đơn vị khen thưởng theo thẩm quyền. Chỉ đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước hoặc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chống tội phạm, chống thiên tai, cháy, nổ, có tác dụng nêu gương và mức độ ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh, toàn quốc; Không khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm (bắt buộc phải chấp hành, thực hiện trong thực thi công vụ, nhiệm vụ).

2. Về khen thưởng theo chuyên đề: Khi đề nghị cấp trên khen thưởng trong các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ về số lượng khen thưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các sự kiện lớn của tỉnh, nếu số lượng dự kiến đề nghị khen thưởng vượt so với quy định, trước khi đưa vào kế hoạch để trình khen thưởng, cơ quan, đơn vị chủ trì phải báo cáo, xin ý kiến bằng văn bản (qua Sở Nội vụ tổng hợp), để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; Trong một năm, chỉ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng chuyên đề một lần đối với mỗi tập thể, cá nhân.

3. Trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động các phong trào thi đua hoặc ban hành các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản phải lấy ý kiến, thống nhất với Sở Nội vụ về dự thảo văn bản dự kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Không đề nghị cấp trên khen thưởng khi tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị định hoặc nhân dịp Đại hội theo nhiệm kỳ, phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn.

- Chưa đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

- Khi đề xuất việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua cấp nhà nước, phải bám sát quy định pháp luật và xin ý kiến thống nhất với Sở Nội vụ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung chỉ đạo trên; tổng hợp kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất (nếu có), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                         Phương Huyền