Đường dây nóng: 0218 3909 192
05/06/2021 20:35:26
Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh tháng 5 năm 2021

Trong trong tháng 5/2021 đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư cho 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn khoảng 20 tỷ đồng và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án. Lũy kế từ đầu năm đến tháng 5/2021 đã quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn là 113,5 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 599 dự án đầu tư; trong đó: 41 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 595,5 triệu USD và 558 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 87.513 tỷ đồng. Phát triển doanh nghiệp, trong tháng 5/2021, có 53 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 1.141,8 tỷ đồng. Cấp bổ sung, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 114 lượt doanh nghiệp; có 15 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh; 05 doanh nghiệp giải thể tự nguyện.

                                                                                                                                                                                                Ngọc Tuyên