Đường dây nóng: 0218 3909 192
31/08/2021 09:26:35
Thay thế 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại

Mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.

Theo đó, đã thay thế 05 thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại công bố tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ như sau:

1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh:

- Thời gian thực hiện:

+ Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý (đối với vụ việc phức tạp tối đa 45 ngày);

+ Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 60 ngày). 

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh:

- Thời gian thực hiện:

+ Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý (đối với vụ việc phức tạp tối đa 60 ngày);

+ Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 70 ngày). - -- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

- Thời gian thực hiện:

+ Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý (đối với vụ việc phức tạp tối đa 45 ngày);

+ Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 60 ngày).

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

4. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

- Thời gian thực hiện:

+ Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý (đối với vụ việc phức tạp tối đa 60 ngày);

+ Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 70 ngày).

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện

5. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

- Thời gian thực hiện:

+ Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý (đối với vụ việc phức tạp tối đa 45 ngày);

+ Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 60 ngày).

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã

                                                                                                                                                                                                                      Bích Hòa