Đường dây nóng: 0218 3909 192
24/11/2022 09:22:14
Thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực (Chuyển từ 14h00' sang họp từ 13h00’ ngày 24/11/2022)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực do Thủ tướng Chính phủ chủ trì trong 01 buổi chiều, thứ Năm ngày 24/11/2022 (Từ 14h00 đến 17hh00’) nay chuyển sang họp từ 13h00’ phút cùng ngày. Các nội dung khác giữ nguyên theo Công văn số 448/GM-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh (Theo Công văn số 10114/VPUBND-NVK ngày 23/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)./.