Đường dây nóng: 0218 3909 192
13/09/2022 15:59:45
Tháng 8 năm 2022 toàn tỉnh Hòa Bình tiếp nhận 18.983 hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã

Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đã tiếp nhận trong tháng 8 năm 2022 của tỉnh Hòa Bình là 18.983 hồ sơ; trong đó: số hồ sơ kỳ trước chuyển sang là 12.159 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 311 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận qua mạng là: 6.513 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 6.566 hồ sơ; giải quyết trước hạn là 5.902 hồ sơ; đúng hạn là 663 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 7.207 hồ sơ.

Tính đến hết ngày 21/8/2022, hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã tiếp nhận và xử lý là 7.870  hồ sơ TTHC (trong đó hồ sơ kỳ trước chuyển sang là 1.840 hồ sơ), tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết sớm hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt 67,11%, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt 32,77%, (trong đó: đã giải quyết là 900 /7.870  hồ sơ, đang giải quyết trong hạn là 5.627 hồ sơ).

Hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố (Số liệu trên Cổng Dịch vụ công tỉnh): Tổng số hồ sơ giao dịch mới trong kỳ là 7.870 hồ sơ (trong đó số hồ sơ của kỳ trước chuyển sang là 1.840 hồ sơ), đã giải quyết xong 5.666 hồ sơ; quá hạn 26 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là 1.580 hồ sơ; đã trả và chờ trả kết quả đối với 5.666 hồ sơ.

Hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến qua mạng là 6.513 hồ sơ. Hồ sơ được tổ chức, cá nhân tiếp nhận trực tiếp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện là: 1.043  hồ sơ.

Thực hiện cơ chế giải quyết TTHC 04 tại chỗ “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả” trong tháng 8 đã có 41 hồ sơ TTHC phát sinh được tiếp nhận, giải quyết “4 tại chỗ” thuộc nhóm lĩnh vực Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua theo dõi thời gian giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử cho thấy đã rút ngắn so với trước kia từ ½ đến 01 ngày làm việc.

Đối với các TTHC của cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh: TTHC “Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu” phát sinh 18 hồ sơ đăng ký con dấu mới của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phát sinh tại Trung tâm trong tháng 8; và 165 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực cung cấp điện năng của Công ty điện lực Hòa Bình, các hồ sơ qua theo dõi thực tế đều được tiếp nhận, giải quyết đúng quy trình và thời gian theo quy định, không có hồ sơ quá hạn.

Minh Phương