Đường dây nóng: 0218 3909 192
29/08/2019 00:00:00
Tháng 8/2019 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 4.737 hồ sơ thủ tục hành chính

Tháng 8/2019 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 4.737 hồ sơ thủ tục hành chính

Trong tháng 8/2019 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận  mới 4.737 hồ sơ TTHC; số hồ sơ kỳ trước chuyển sang là 2.436 hồ sơ.

Hồ sơ đã giải quyết xong là: 4.668 hồ sơ, cụ thể:

+ Hồ sơ giải quyết sớm hạn là 3.815 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 81,72%.

+ Hồ sơ giải quyết đúng hạn là 847 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 18,14%.

+ Hồ sơ giải quyết quá hạn là 06 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,12%.

+ Hồ sơ tạm dừng chờ bổ sung thành phần hồ sơ hoặc điều chỉnh thành phần hồ sơ là 740 hồ sơ (bao gồm kỳ trước chuyển sang).

Hồ sơ đang giải quyết trong hạn là: 2.505 hồ sơ. Đã trả kết quả đối với 4.378 hồ sơ, chờ trả kết quả đối với 2.782 hồ sơ. Có 433 hồ sơ được tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện chiếm tỷ lệ 15,72% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong kỳ.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 152 hồ sơ trong tháng 8/2019 thuộc lĩnh vực “đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp”, thời gian giải quyết các TTHC đều được rút ngắn từ ½ đến 01 ngày làm việc  so với trước kia.

Đối với thủ tục “Cấp/Cấp lại chứng minh thư nhân dân” của Công an tỉnh (tính từ ngày 19/6/2019 đến 21/7/2019) đã có 604 hồ sơ phát sinh giao dịch tại Trung tâm và 167 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực cung cấp điện năng phát sinh giao dịch tại Trung tâm, các hồ sơ đều được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình và thời gian theo quy định, không có hồ sơ quá hạn.

Cũng trong tháng 8/2019, Trung tâm đã tổ chức, triển khai phát phiếu điều tra, khảo sát ý kiến của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thủ tục hành chính tại Trung tâm, kết quả đã nhận được 189 phiếu đánh giá của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, cụ thể như sau: Đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm có 182/189 phiếu đánh giá ở mức độ rất tốt, đạt tỷ lệ 96,29%, đảm bảo yêu cầu có 07/189 đạt tỷ lệ 3,7%. Đánh giá về thái độ của công chức, viên chức khi tiếp nhận và trả kết quả có 188/189 phiếu đánh giá ở mức độ rất lịch sự, thân thiện, dễ gần, đạt tỷ lệ 99,47%, có 01/189 phiếu đánh giá ở mức độ giao tiếp bình thường đạt tỷ lệ 0,52%. Thời gian giải quyết TTHC có 142/189 phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC tại Trung tâm là sớm hẹn đạt tỷ lệ 75,13%, 47/189 phiếu là đúng hẹn đạt tỷ lệ 24,86%. Kết quả đánh giá sự hài lòng có 177/189 phiếu đánh giá ở mức độ rất hài lòng đạt tỷ lệ 93,65%, có 12/189 phiếu đánh giá là hài lòng đạt tỷ lệ 6,34%, không có phiếu đánh giá ở mức độ không hài lòng.

                                                                                                                         Thu Hoa