Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/07/2020 10:50:56
Tháng 7 năm 2020, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 5.707 hồ sơ thủ tục hành chính

Trong tháng 7 (số liệu tính từ 21/6/2020 đến 20/7/2020), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận mới 5.707 hồ sơ TTHC; kỳ trước chuyển sang là 3.065 hồ sơ.

- Hồ sơ đã giải quyết xong: 5.517 hồ sơ, cụ thể:

+ Hồ sơ giải quyết sớm hạn là 3.975 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 72,05%.

+ Hồ sơ giải quyết đúng hạn là 1.536 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 27,84%.

+ Có 06 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm tỷ lệ 0,1%

+ Hồ sơ tạm dừng chờ bổ sung thành phần hồ sơ hoặc điều chỉnh thành phần hồ sơ là 1.229 hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường (bao gồm kỳ trước chuyển sang)

- Hồ sơ chưa giải quyết xong: trong hạn là 3.255 hồ sơ, có 02 hồ sơ quá hạn.

- Trả kết quả: Đã trả đối với 4.791 hồ sơ, chờ trả đối với 6.971 hồ sơ.

- Hồ sơ được tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện: 533 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 9,23% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong kỳ.

Đối với các TTHC của cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh: TTHC “Cấp/Cấp đổi, cấp lại chứng minh thư nhân dân” của Công an tỉnh đã có 691 hồ sơ; TTHC “Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu” bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm từ ngày 03/03/2020, từ 21/6/2020 đến hết ngày 20/7/2020 có 21 hồ sơ đăng ký con dấu mới của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phát sinh tại Trung tâm; và 168 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực cung cấp điện năng của Công ty điện lực Hòa Bình, các hồ sơ qua theo dõi thực tế đều được tiếp nhận, giải quyết đúng quy trình và thời gian theo quy định, không có hồ sơ quá hạn.

Thu Hoa