Đường dây nóng: 0218 3909 192
30/11/2022 08:55:05
Tháng 11 năm 2022 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh nhận được 802 phiếu đánh giá cán bộ, công chức và cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm

+ Chỉ số 1: Tổng thời gian giải quyết TTHC so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật: Tổng thời gian ngắn hơn so với quy định có 846/846 phiếu đánh giá mức tối đa đạt 100%; không có phiếu đánh giá ở mức thấp.

+ Chỉ số 2: Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết (kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định: thời gian xử lý của cơ quan, đơn vị ngắn hơn so với quy định có 802/802 phiếu đánh giá mức tối đa đạt 100%; không có phiếu đánh giá ở mức thấp.

+ Chỉ số 3: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ TTHC (Kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến): Có 802/802 phiếu đánh giá không phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lần nào để hoàn thiện hồ sơ đạt tỷ lệ 100%; 0/846  phiếu đánh giá chỉ phải một lần liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính để hoàn thiện hồ sơ; không có phiếu đánh giá ở mức thấp.

+ Chỉ số 4: Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ TTHC (Kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến): Có 802/802 phiếu đánh giá không phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lần nào để hoàn thiện hồ sơ đạt tỷ lệ 100%; có 0/802 phiếu đánh giá phải một lần liên hệ với 01 cơ quan, đơn vị, tổ chức để hoàn thiện hồ sơ; không có phiếu đánh giá ở mức thấp.

+ Chỉ số 5: Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa: Có 802/802 phiếu đánh giá Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả đối với tối thiểu 20% số lượng TTHC thường xuyên phát sinh theo danh mục TTHC do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đạt tỷ lệ 100%.

+ Chỉ số 6: Công khai các TTHC: Có 802/802 phiếu đánh giá TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng cả hình thức niêm yết và điện tử theo đúng quy định pháp luật về công khai thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 100%.

+ Chỉ số 7: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC: Có 802/802 phiếu đánh giá thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ sớm hơn thời hạn quy định và không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật đạt tỷ lệ 100%.

+ Chỉ số 8: Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân: Có 802/802 phiếu đánh giá không có phản ánh, kiến nghị hoặc 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý đúng thời hạn theo quy định và không có phản ánh, kiến nghị kéo dài đạt tỷ lệ 100%.

+ Chỉ số 9: Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền: Có 802/802 phiếu đánh giá tối thiểu 20% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; và không có hồ sơ trực tuyến nào không giải quyết hoặc giải quyết quá hạn đạt tỷ lệ 100%.

Minh Phương