Đường dây nóng: 0218 3909 192
30/11/2022 08:55:38
Tháng 11 năm 2022 toàn tỉnh Hòa Bình tiếp nhận 47.874 hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã

Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đã tiếp nhận trong tháng 11 năm 2022 của tỉnh Hòa Bình là 47.874 hồ sơ; trong đó: số hồ sơ kỳ trước chuyển sang là 11.760 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 1.760 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận qua mạng là: 34.354 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 36.822 hồ sơ; giải quyết trước hạn là 31.517 hồ sơ; đúng hạn là 5.151 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 11.052 hồ sơ.

Tính đến hết ngày 17/11/2022, hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã tiếp nhận và xử lý là 19.843 hồ sơ TTHC (trong đó hồ sơ kỳ trước chuyển sang là 10.319 hồ sơ), tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết sớm hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt 71,66%; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt 27,77%; (trong đó: đã giải quyết là : 9.723/19.843 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn là 10.120 hồ sơ).

Hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố (Số liệu trên Cổng Dịch vụ công tỉnh): Tổng số hồ sơ giao dịch mới trong kỳ là 28.031 hồ sơ (trong đó số hồ sơ của kỳ trước chuyển sang là 1.441 hồ sơ), đã giải quyết xong 27.099 hồ sơ; quá hạn 122 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là 932 hồ sơ; đã trả và chờ trả kết quả đối với 27.099 hồ sơ.

Hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến qua mạng là 25.459 hồ sơ. Hồ sơ được tổ chức, cá nhân tiếp nhận trực tiếp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện là: 950 hồ sơ.

Thực hiện cơ chế giải quyết TTHC 04 tại chỗ “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả” trong tháng 11 đã có 61 hồ sơ TTHC phát sinh được tiếp nhận, giải quyết “4 tại chỗ” thuộc nhóm lĩnh vực Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua theo dõi thời gian giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử cho thấy đã rút ngắn so với trước kia từ ½ đến 01 ngày làm việc.

Đối với các TTHC của cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh: TTHC “Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu” phát sinh 19 hồ sơ đăng ký con dấu mới của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phát sinh tại Trung tâm trong tháng 8, các hồ sơ qua theo dõi thực tế đều được tiếp nhận, giải quyết đúng quy trình và thời gian theo quy định, không có hồ sơ quá hạn.

Minh Phương