Đường dây nóng: 0218 3909 192
12/07/2021 13:34:25
Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND

Đề nghị các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

- Các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 16/7/2021. (Quá thời hạn trên, cơ quan, đơn vị nào không có ý kiến đóng góp thì coi như nhất trí với nội dung dự thảo).

duthaoQDsuadoibosungchucnangnhiemvuVP(QD07.2016).docx
chucnangVanphong(QD07.2016).docx