Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/11/2020 13:47:12
Tăng cường công tác bảo vệ rừng mùa khô 2020 - 2021

Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, kịp thời ứng phó với mọi tình huống phức tạp, tăng cường các biện pháp hiệu quả nhằm phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1914/UBND-NNTN về Tăng cường công tác bảo vệ rừng mùa khô 2020 – 2021.                  

Ảnh: Cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình tuyên truyền,

hướng dẫn hộ dân thực hiện quy định phòng cháy chữa cháy rừng.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

 1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 14-CT/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy, về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh, về thực hiện Chương trình hành động số 14-CT/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Hòa Bình; Công văn số 426/UBND-NNTN ngày 24/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp cáp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng …; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư; nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ở cơ sở.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm các cấp phối hợp với các Ban, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra các điểm phá rừng, các cơ sở chế biến gỗ, đề xuất các giải pháp thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật; xóa bỏ các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng và khai thác lâm sản trái phép; tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng quy mô lớn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, chủ rừng có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ rừng, PCCCR; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin của ngành để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy;

          3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 639/QCPH-BCHQST-SNN&PTNT-CAT ngày 15/11/2016 của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương các cấp ngăn chặn, xử lý các điểm nóng về xâm hại tài nguyên rừng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý tình huống cháy rừng xảy ra.

          4. Các Sở, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và PCCCR; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình cung cấp kịp thời các bản tin dự báo khí tượng trên địa bàn tỉnh làm cơ sở dự báo cấp cháy rừng cho từng địa phương, đặc biệt thông tin vể cấp dự báo cháy rừng trong các tháng mùa khô nóng; Đài Phát thanh và Truyền hình đưa tin, bài về bảo vệ rừng, PCCCR, các bản tin dự báo nguy cơ cháy rừng trên Đài phát thanh, truyền hình địa phương vào các giờ cao điểm hàng ngày; kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR theo quy định.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn chỉ đạo trực tiếp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCCR tại cơ sở; Chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm huyện tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp ba lực lượng trong hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; chủ động kiểm tra, ngăn chặn các vụ phá rừng, khai thác rừng, xử lý tụ điểm về vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật; chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng khi mới phát sinh.

          Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

                                                                                               Thanh Loan