Đường dây nóng: 0218 3909 192
10/03/2014 14:53:26
Quyết định v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Tổng hợp - Kế hoạch

Quyết định v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Tổng hợp - Kế hoạch

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

VĂN PHÒNG

–––––––

Số:   768 /QĐ-VPUBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

                   Hòa Bình, ngày 05 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

Phòng Tổng hợp - Kế hoạch thuộc Văn phòng UBND tỉnh

–––––––––––––––––

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH HOÀ BÌNH

 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 28- 4-2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hoà Bình;

         Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 17-8-2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

         Căn cứ Quyết định số 3050/QĐ -VPUB ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,

 

         QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Tổng hợp - Kế hoạch

1.      Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng

- Tham mưu, giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổng hợp công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội, quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ ở địa phương và kế hoạch làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Nhiệm vụ

            - Thống kê, tổng hợp, theo dõi, tham mưu giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc do các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đề xuất;

- Dự thảo các báo cáo, thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các cuộc họp về tổng hợp công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh;

            - Dự thảo các Báo cáo định kỳ ( tháng, quý, năm ) của Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo đột xuất thuộc lĩnh vực tổng hợp, các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp;

- Phối hợp với Chuyên viên các phòng khối nghiên cứu tổng hợp dự thảo các Nghị quyết, các thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các cuộc họp (nếu cần thiết);

- Giúp Chánh Văn phòng dự thảo lịch công tác hàng tuần và chương trình công tác tháng, quý, năm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

            - Tổng hợp tích hợp thông tin trên mạng của UBND tỉnh;

- Dự thảo xây dựng kế hoạch làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh ( Đoàn vào ), các quyết định cho phép cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đi công tác nước ngoài (Đoàn ra).

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động của các khoản viện trợ thuộc các chương trình, dự án nhân đạo của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài và cá nhân người nước ngoài tại địa phương theo qui định của pháp luật.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

2.      Tổ chức bộ máy và biên chế

 Phòng Tổng hợp - Kế hoạch có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên, chịu sự quản lý trực tiếp của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức, biên chế, nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên Phòng Tổng hợp - Kế hoạch thực hiện theo Quyết định số 3050/QĐ-VPUB ngày 13 tháng 9 năm 2012 về việc Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3550/QĐ-VPUB ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Điều 3. Trưởng Phòng: Hành chính - Tổ chức, Tổng hợp - Kế hoạch  và chuyên viên Phòng Tổng hợp - Kế hoạch căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chánh, các Phó VP/UBND tỉnh;

- Các Phòng CM, ĐV SNVPUB tỉnh;

- Lưu : VT, HCTC (X  15b).

               CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

            (Đã ký)

 

 

                                   Nguyễn Văn Toàn