Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/02/2014 00:00:00
Quyết định khen thưởng

Ngày 27 tháng 02 năm 2014 Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho 5 cá nhân và 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2014. Nội dung Quyết định như sau:

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HOÀ BÌNH

––––––––

Số:   209/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hoà Bình, ngày  27 tháng 02  năm 2014

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng

                                                              

–––––––––––

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26-11-2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14-6-2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 247/SNV-TĐKT ngày 26-02-2014,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 02 (hai) tập thể, 05 (năm) cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2014 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Trích từ quỹ khen thưởng của tỉnh để thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1, mức thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.                                     

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

[

Nơi nhận:                                                                      

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

  UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ (5 bản);

- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC (V18b).

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Tỉnh


DANH SÁCH KHEN TH­ƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2014

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình).

–––––––––––––––

 

            I. Tặng Bằng khen cho 02 tập thể

1. Hội Phụ nữ Công an huyện Kim Bôi.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc.

                II.  Tặng Bằng khen cho 05 cá nhân

1. Bà Nguyễn Thị Đông, Giáo viên Trường Mầm non xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy.

2. Ông Bùi Văn Chung, hội viên hội Nông dân thôn Ninh Ngoại, xã An Bình, huyện Lạc Thủy.

3. Ông Bùi Văn Quỳ, hội viên Hội Cựu chiến binh xóm Vai Đào, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn.

4. Ông Đinh Văn Giáp, hội viên Hội nông dân xóm Mó La, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc.

5. Ông Bùi Duy Nhất, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Xuân Phong, huyện Cao Phong./.

 

                                             UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH