Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/10/2013 00:00:00
Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Tài chính - Thương mại thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Tài chính - Thương mại thuộc Văn phòng UBND tỉnh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

  Phòng Tài chính - Thương mại  thuộc Văn phòng UBND tỉnh

––––––––

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 28- 4-2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hoà Bình;

         Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 17-8-2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

         Căn cứ Quyết định số 3050/QĐ -VPUB ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,

 

         QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Tài chính - Thương mại 

1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng

- Tham mưu, giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó  Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác Tài chính, Thương mại.

 

 

b) Nhiệm vụ

Trên cơ sở tham mưu đề xuất của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, tham mưu giúp lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực:

- Tài chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, hệ thống Ngân hàng; theo dõi thu, chi ngân sách địa phương, các nguồn dự phòng, nguồn vốn vượt thu, nguồn vốn đấu giá đất, nguồn vốn bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước;

- Đấu giá đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, bán trụ sở các đơn vị, các dự án vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản;

- Các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngân sách cấp huyện theo phân cấp do UBND tỉnh phê duyệt;

- Thương mại, công tác quản lý thị trường, quản lý xuất khẩu, nhập khẩu; xăng dầu; Bảo hiểm;

- Lao động và việc làm, xuất khẩu lao động, công tác thương binh, xã hội; Liên minh Hợp tác xã; Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hoà Bình.

- Công tác trẻ em; Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm; công tác phòng, chống mại dâm;

- Các doanh nghiệp Nhà nước ( Sắp xếp, đổi mới quản lý doanh nghiệp, vốn hỗ trợ doanh nghiệp); Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh;

- Giúp UBND tỉnh giữ mối quan hệ công tác với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi; Hội nạn nhân chất độc màu Da cam, các Hội Doanh nghiệp.

- Chuyên viên của Phòng chịu trách nhiệm dự thảo các báo cáo, thông báo kết luận của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các Hội nghị, thuộc lĩnh vực nhiệm vụ được phân công trình Lãnh đạo Văn phòng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

2.       Tổ chức bộ máy và biên chế

Phòng Phòng Tài chính - Thương mại  có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, chịu sự quản lý trực tiếp của Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức, biên chế, nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên Phòng Tài chính - Thương mại thực hiện theo Quyết định số 3050/QĐ-VPUB ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 845/QĐ-VPUBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Điều 3. Trưởng Phòng: Hành chính - Tổ chức, Tài chính - Thương mại và chuyên viên Phòng Tài chính - Thương mại căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chánh, các Phó VP/UBND tỉnh;

- Các Phòng CM, ĐV SNVPUB tỉnh;

- Lưu : VT, HCTC (X 22b).

        CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

                         Nguyễn Văn Toàn