Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/10/2013 00:00:00
Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Quản trị - Tài vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Quản trị - Tài vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

  Phòng Quản trị - Tài vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh

–––––––––––––––

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

 

         Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 25-01-2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

Căn cứ Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 28- 4-2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hoà Bình;

         Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 24-11-2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

         Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-VPUB  ngày  05 tháng  4 năm 2007 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân  tỉnh Hoà Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,

 

       QUYẾT ĐỊNH:

 

        Điều I. Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Quản trị - Tài vụ

1.       Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng

Giúp Chánh Văn phòng quản lý về công tác Quản trị - Tài vụ; quản lý kinh phí, dự toán được giao hàng năm, sử dụng các nguồn chi phục vụ hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đúng chế độ, đúng Luật Ngân sách. Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đi lại làm việc, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

b) Nhiệm vụ

 - Xây dựng kế hoạch, dự toán chi hàng năm, đảm bảo đủ kinh phí hoạt động thường xuyên cũng như đột xuất của Văn phòng UBND tỉnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan.

- Quản lý toàn bộ tài sản có nguồn gốc hình thành từ ngân sách Nhà nước, viện trợ, quà tặng thuộc quyền quản lý của Văn phòng UBND tỉnh, bao gồm: trụ sở làm việc (đất đai và công trình kiến trúc trên đất), phương tiện đi lại và các tài sản khác của Văn phòng UBND tỉnh theo qui định của pháp luật; theo dõi tình hình biến động tăng, giảm tài sản; xác định nhu cầu cần thiết phải trang bị phương tiện làm việc, đi lại của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện điều chuyển, thanh lý tài sản theo qui định; theo dõi và thực hiện mua sắm, sử dụng tài sản, vật tư, hàng hóa cơ quan, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

- Bảo đảm điều kiện làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh theo qui định pháp luật ( trang thiết bị làm việc, hội họp v.v).

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí việc ăn, nghỉ cho các đoàn khách đến thăm, làm việc với UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; phục vụ các hội nghị do UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức.

         - Hàng ngày Phối hợp với Văn thư Phòng Hành chính - Tổ chức  chuyển giao văn bản đến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

         - Đảm bảo công tác phục vụ phòng làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; chịu trách nhiệm về phục vụ các cuộc tiếp khách và làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

        - Giúp Lãnh đạo Văn phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; cải tạo sửa chữa hoặc xây dựng mới cơ sở vật chất; trang bị phương tiện v.v.    

       - Quản lý sửa chữa và bảo dưỡng, cấp phát xăng dầu ôtô phục vụ công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng.

- Công tác Phòng, chống cháy nổ tại cơ quan.

- Vệ sinh chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên cơ quan sạch đẹp.

2.       Tổ chức bộ máy và biên chế

Phòng Quản trị - Tài vụ gồm có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức, nhân viên chịu sự quản lý trực tiếp của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức, biên chế, nhiệm vụ được giao.

( có danh sách công chức, nhân viên kèm theo )

 

Điều 2. Phòng Quản trị - Tài vụ có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của công chức, nhân viên trong Phòng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ và công chức, nhân viên Phòng Quản trị - Tài vụ căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Chánh, các Phó VP/UBND tỉnh;

- Các Phòng CM, ĐV SNVPUB tỉnh;

- Lưu VT + HCTC (X.16b).

                            CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

                                    Nguyễn Quang Hải