Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/10/2013 00:00:00
Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên thuộc Văn phòng UBND tỉnh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

  Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên thuộc Văn phòng UBND tỉnh

–––––––––––––––––

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

 

Căn cứ Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 28- 4-2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hoà Bình;

         Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 17-8-2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

         Căn cứ Quyết định số 3050/QĐ -VPUB ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,

        QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên

            1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng

- Tham mưu, giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó  Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác Nông nghiệp, Tài nguyên.

b) Nhiệm vụ

Trên cơ sở tham mưu đề xuất của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, tham mưu giúp lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực:

- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, kiểm lâm, tài nguyên môi trường, khoa học, công nghệ, xúc tiến đầu tư, các hoạt động về khoáng sản, phát triển nông thôn, chuyển đổi Hợp tác xã, an ninh lương thực; môi trường, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ bão; Chính sách trợ giá, trợ cước (Bao gồm các nguồn vốn); Chương trình kiên cố hóa kênh mương; Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường; theo dõi việc quản lý các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh hoặc được cấp trên giao; hoạt động chuyển giao công nghệ;

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết việc phê duyệt kế hoạch và phân bổ nguồn vốn hàng năm của các dự án: Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng ảnh hưởng thuộc tỉnh Hoà Bình khi phân lũ sông Đáy; Dự án nâng cấp kết cấu hạ tầng vùng hạ du đập thuỷ điện Hoà Bình; Dự án Giống cây trồng, giống vật nuôi; Dự án thuỷ sản; các chương trình, dự án vùng dân tộc miền núi: Dự án sắp xếp, ổn định dân cư theo quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Dự án Giảm nghèo giai đoạn II, Dự án vùng hạ du thuỷ điện sông đà; Các dự án đầu tư của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh (không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước); Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Chương trình an toàn hồ, đập, kè chống sạt lở; Chương trình nâng cấp đê sông; Chương trình 134, 135, Chương trình giảm nghèo; Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020; quỹ bảo vệ và phát triển rừng; công tác dân tộc; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác quy hoạch, thu hồi, giao, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý Nhà nước các hoạt động về tài nguyên, khoáng sản;

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng dự thảo một số văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo Quyết định số 291- QĐ/TU ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thuộc lĩnh vực được phân công;

- Chuyên viên của Phòng chịu trách nhiệm dự thảo các báo cáo, thông báo kết luận của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các Hội nghị, thuộc lĩnh vực nhiệm vụ được phân công trình Lãnh đạo Văn phòng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

2.       Tổ chức bộ máy và biên chế

Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, chịu sự quản lý trực tiếp của Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức, biên chế, nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên thực hiện theo Quyết định số 3050/QĐ-VPUB ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 843/QĐ-VPUBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Điều 3. Trưởng Phòng: Hành chính - Tổ chức, Nông nghiệp - Tài nguyên và chuyên viên Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chánh, các Phó VP/UBND tỉnh;

- Các Phòng CM, ĐV SNVPUB tỉnh;

- Lưu : VT, HCTC (X 22b).

        CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

                         Nguyễn Văn Toàn