Đường dây nóng: 0218 3909 192
10/11/2016 00:00:00
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh

1. Những việc phải công khai

1.1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan.

1.2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan.

1.3. Kinh phí hoạt động hàng năm (bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác); quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan; tài sản, trang thiết bị của cơ quan; kết quả kiểm toán.

1.4. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc; đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan.

1.5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

1.6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.

1.7. Các nội quy, quy chế của cơ quan.

1.8. Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu cơ quan đưa ra lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 9 của Quy định này.

1.9. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan.

2. Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến

2.1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan.

2.2. Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan.

2.3. Tổ chức phong trào thi đua của cơ quan.

2.4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan.

2.5. Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

2.6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

2.7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức.

2.8. Các nội quy, quy chế của cơ quan.

3. Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra

3.1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan.

3.2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan.

3.3. Thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

3.4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

3.5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.

                           Trương Văn Xuyển