Đường dây nóng: 0218 3909 192
10/01/2013 00:00:00
Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2011- 2016

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2011-2016

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

–––––––

Số:   06/MH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Hòa Bình, ngày 04    tháng  01  năm 2013

 

MỜI HỌP

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Chủ trì: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Tỉnh.

* Thành phần dự họp trực tuyến ở tỉnh:

- Các Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và xã hội, Nội vụ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp;

- Thủ trưởng các ban, ngành: Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Dân tộc, Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hoà Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính mời:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

* Thành phần dự họp trực tuyến các địa phương do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố mời:

- Bí thư Huyện ủy, Thành ủy;

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, thành phố;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

- Các phòng, ban chuyên môn liên quan.

Thời gian: 01 ngày, từ 7h30 ngày 10 tháng 01 năm 2013.

Địa điểm: - Ở tỉnh: Tại phòng 313, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

        - Ở huyện, thành phố: Tại phòng giao ban trực tuyến của UBND huyện, thành phố. (Các điểm cầu sẽ test thử đường truyền vào 15h, ngày 09/01/2013)

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị dự thảo kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và các tài liệu liên quan (In 50 bộ gửi địa biểu tại điểm cầu của tỉnh). Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để lấy tài liệu qua mạng.

Đề nghị Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Hoà Bình cử phóng viên dự và đưa tin Hội nghị.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị đại biểu đến dự họp đúng giờ./.

 

 

Nơi nhận :

- Như thành phần mời họp;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND  tỉnh;

- Chánh, Phó VP/UBND  tỉnh;

- Phòng QT-TV; Nhà khách;

- Các CVVP/UBND tỉnh;

- Lưu: VT, THKH (LN75).

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

                

      Nguyễn Văn Toàn