Đường dây nóng: 0218 3909 192
18/04/2017 00:00:00
Quá trình hình thành và phát triển Hội Cựu chiến binh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Quá trình hình thành và phát triển Hội Cựu chiến binh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Cũng như các tổ chức chính trị - xã hội khác, Hội Cựu chiến binh (CCB) “Là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống”. Ngay trong Điều 1 của Điều lệ Hội CCB Việt Nam đã nêu lên tầm quan trọng và vai trò trách nhiệm to lớn của tổ chức Hội.

Hội Cựu chiến binh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình được thành lập tháng 8 năm 1999, với 14 hội viên. Đa số hội viên là lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, công việc chuyên môn chiếm nhiều thời gian nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của hội. Phát huy truyền thống và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong chiến đấu cũng như trong lao động, sản xuất, cùng với sự phát triển và lớn mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội khác, Hội CCB Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã phát triển và lớn mạnh không ngừng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên Hội CCB hoạt động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 29/3/2017 Hội CCB Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành Đại hội lần thứ V, Nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 12 hội viên tham dự, trong đó có 11 hội viên là đảng viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm Chủ tịch Hội, một Phó Chủ tịch Hội và một Ủy viên.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới và trong nước, hội viên Hội Cựu chiến binh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh luôn giữ vững lập trường giai cấp, kiên định đường lối cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, cương quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, không mơ hồ giao động trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới trong nước. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với tinh thần đó, Hội CCB Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đạt danh hiệu Hội trong sạch vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền, nhiều hội viên được tặng kỷ niệm chương và các hình thức khen thưởng, trong đó có 01 hội viên được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng  Nhì.

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội CCB Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các hội viên càng nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với công tác Hội và không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tổ chức Hội các cấp và sự phát triển kinh tế, xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng tỉnh Hòa Bình./.

                                                                                                        Trương Văn Xuyển