Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/11/2020 13:44:56
Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

Ngày 04/11/2020 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2689/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Theo đó, có 430 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (bao gồm 137 dịch vụ công mức độ 3 và 297 dịch vụ công mức độ 4) sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020, đảm bảo đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ giao.

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tích hợp, cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến ban hành tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định, hoàn thành trước ngày 20/11/2020.

Giao các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. Phối hợp với cơ quan có liên quan kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo việc thực hiện được thông suốt, hiệu quả. Tập trung rà soát, tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đối với các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020; đồng thời đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền để khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp và người dân tăng cường nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc bảo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Thị Tố Nga