Đường dây nóng: 0218 3909 192
30/11/2022 08:47:12
Phát huy truyền thống và phẩm chất của người lính, mỗi hội viên cựu chiến binh tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân đã cùng toàn dân làm nên những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử - thời đại.

Trong thời kỳ đấu tranh cách mạng và kháng chiến cứu nước lâu dài, gian khổ và oanh liệt của dân tộc ta trước đây, cũng như trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, lực lượng Cựu chiến binh ngày càng phát triển lớn mạnh; đến nay đã có hàng triệu Cựu chiến binh, thuộc nhiều thế hệ tiếp tục nêu cao bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, đang cùng nhân dân cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng đối với sự hy sinh cao cả của hàng triệu đồng bào, đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra đời xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo Cựu chiến binh Việt Nam. Vì vậy, ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ­ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tiếp đó, Thủ Tướng Chính Phủ đã có Chỉ thị số 487/TTg ngày 03/7/1997 về thành lập Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp. Hội Cựu chiến binh là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam.

          Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh được thành lập từ năm 1996 và là một tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị của Văn phòng UBND tỉnh bên cạnh các tổ chức chính trị - xã hội khác, như: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

          Kể từ khi thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh đã sớm khẳng định là một tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan Văn phòng, là nơi tập hợp đội ngũ của những lính tham gia trong Quân đội nhân dân Việt Nam nay trở về tiếp tục học tập và công tác tại Văn phòng UBND tỉnh. Mỗi hội viên luôn ý thức phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính trong Quân đội nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm tòi, sáng tạo trong học tập, công tác và đã có những đóng góp nhất định đối với sự phát triển chung của Văn phòng UBND tỉnh.

          Trong giai đoạn vừa qua, Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh đã luôn chủ động, tích cực trong hoạt động và bằng những việc làm thiết thực, hiệu qủa, như:

- Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết. Hội đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị định hướng tư tưởng cho hội viên;

- Hội đã kịp thời phổ biến các chính sách, pháp luật mới của Nhà nước, nhất là các chính sách mới có liên quan đến Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh bằng nhiều hình thức;

- Thường xuyên hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên Cựu chiến binh và người dân tại nơi cư trú không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, luận điệu xuyên tạc, nói xấu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, qui định của Văn phòng UBND tỉnh.

- Việc chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng cho hội viên luôn được BCH Hội quan tâm. Hội đã thường xuyên thăm hỏi những Hội viên có người thân bị bệnh tật, ốm đau, những hội viên không may qua đời; tổ chức buổi nói chuyện thời sự…Bên cạnh đó, Hội đã thường xuyên tham gia các hoạt động công tác từ thiện- xã hội và đền ơn đáp nghĩa đối với đồng chí, đồng đội trong cơ quan, các địa phương kết nghĩa của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình.

- Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội trong đó là gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của hội; hội viên tích cực đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào do Văn phòng UBND tỉnh và Hội CCB cấp trên phát động….Các hoạt động và phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" hằng năm đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trong từng vị trí công tác. Nhiều hội viên đã tích cực tham gia các chương trình phát triển văn hóa-xã hội, các cuộc vận động, phong trào của địa phương và Văn phòng UBND tỉnh.

- Qua nhiều hoạt động cụ thể, nhiều thế hệ hội viên Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh đã gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiêu biểu, như các đồng chí: Trương Văn Xuyển, Vũ Đức Khoa, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Hoàng Vân, Bùi Văn Dụ, Bùi Tiến An, ……. Những hội viên này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đóng góp thiết thực trong việc xây dựng Văn phòng UBND tỉnh và Hội ngày càng phát triển.

Với những kết quả đạt được, Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh  đã liên tục là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" của Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình, nhiều cá nhân và tập thể được tặng Giấy Khen, Bằng Khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình và UBND tỉnh Hòa Bình; Hội đã giữ vững thành tích tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh và là một trong những tổ chức Hội tiêu biểu trong các hoạt động của Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình.

           Đại hội Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra nghị quyết với chỉ tiêu mục tiêu cụ thể, quan trọng, đó là tiếp tục xây dựng Hội Trong sạch vững mạnh trong cả nhiệm kỳ, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” mỗi hội viên thực sự tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động của cơ quan, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Văn phòng…..

Để thực hiện thành công nghị quyết đại hội mỗi Cựu chiến binh nói riêng và Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh nói chung cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

          Thứ nhất, mỗi Hội viên cần thấm nhuần tư tưởng, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội CCB khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đối với nhiệm vụ chính trị của Hội Cựu chiến binh.

          Thứ hai, mỗi hội viên cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính với tinh thần “Thắng không kiêu, bại không nản…nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” từ đó liên hệ với bản thân để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất. Mỗi Cựu chiến binh phải thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng.

          Thứ ba, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể và đơn vị chức năng trong Văn phòng UBND tỉnh tổ chức và tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Hội viên, đoàn viên thanh niên Văn phòng nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần vượt khó trong công tác, học tập của thế hệ trẻ và hội viên.

          Thứ tư, tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền trong Văn phòng UBND tỉnh và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

          Thứ năm, tích cực thực hiện các cuộc vận động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội CCB khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình về công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội…đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Hội ngày càng thực chất, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh để Hội Cựu chiến binh luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền; xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh trong sạch, vững mạnh với phương châm: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu- Đổi mới”.

          Với những công việc cụ thể nêu trên, hy vọng trong giai đoạn tới Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh sẽ có những đóng góp quan trọng hơn vào sự phát triển của cơ quan, chung tay xây dựng Văn phòng UBND tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh và ngày càng phát triển./.

                                                                                  Vũ Thế Cương