Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/01/2021 09:43:16
Những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Ban tiếp công dân tỉnh năm 2020

1. Đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân gắn với kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm KN, TC

          Quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại (KN), tố cáo (TC) đã chú trọng thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với công dân; vận dụng linh hoạt, phù hợp các chính sách, pháp luật để bảo đảm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trong năm 2020, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm hơn so với năm 2019.

Tuy nhiên, đơn thư KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có tăng.

Nội dung KN, TC chủ yếu vẫn liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để triển khai các D.A xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: D.A đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, D.A xây dựng khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, dự án sân gôn GLEXIMCO huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình) D.A nâng cấp mở rộng tuyến đường Hòa Bình - Thung Nai (đường 435); dự án nâng cấp đường 433 (huyện Đà Bắc).

Một số vụ công dân chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong việc KN, TC, cố tình khiếu kiện kéo dài, tập trung khiếu kiện đông người, một số công dân ra Hà Nội đến các cơ quan Trung ương KN nội dung cũ đã được UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đã tiếp gần 1000 lượt công dân tới KN, TC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 30 lượt đoàn đông người/16 vụ việc với hàng trăm người tham gia. So với năm 2019, tiếp công dân giảm về số người, nhưng số lượt đoàn đông người tăng 02 lượt, vụ việc đông người tăng 02 vụ (chủ yếu phát sinh tăng ở cấp xã và cấp huyện đã được giải quyết dứt điểm). Qua tiếp công dân, Ban tiếp công dân tỉnh đã hướng dẫn công dân thực hiện việc KN, TC, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; giải thích, thuyết phục công dân chấp hành quyết định giải quyết đã có hiệu lực đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Tiếp nhận, xử lý gần 900 đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh (giảm so với năm 2019). Qua tiếp nhận đơn thư, Ban Tiếp công dân tỉnh đã phân loại, xử lý chuyển đơn TC, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân thực hiện việc KN theo đúng quy định của pháp luật, lưu đơn do trùng lắp nội dung, nặc danh hoặc nêu lại sự việc cũ đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng chính sách, pháp luật.

Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét, giải quyết hàng chục vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền Qua giải quyết KN đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, lợi ích nhà nước; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh.

Ban tiếp công dân tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC tại các huyện, thành phố, các sở, ngành. Kết quả kiểm tra, thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

2. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC

          Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Tổ Công tác liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc KN, TC phức tạp, đông người, kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế tối đa tình trạng công dân tập trung khiếu kiện đông người ra Hà Nội.

Trong năm 2020, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC”.

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp. Trong năm, Thanh tra tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị, lớp tập huấn để phổ biến quán triệt, tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Việc cập nhật và vận hành phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

3. Công tác tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước đi vào nền nếp

 Trong năm 2020, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn tiếp tục được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các huyện, thành phố đã chú trọng chỉ đạo tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình KN, TC của công dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra tình huống phức tạp, bị động.

Công tác tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nề nếp, nghiêm túc, có hiệu quả. Đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh đã được lựa chọn, bố trí cơ bản phù hợp với yêu cầu thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, giải quyết tốt các chế độ, chính sách. Việc tổ chức tiếp công dân đã gắn với yêu cầu kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để kéo dài, khiến công dân bức xúc, khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Quá trình giải quyết các vụ việc KN, TC đã chú trọng thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với công dân; vận dụng linh hoạt, phù hợp các chính sách, pháp luật để bảo đảm giải quyết dứt điểm vụ việc. Công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu; phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thực hiện quy chế phối hợp với Mặt trận và đoàn thể các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý về TC đã có hiệu lực pháp luật được thực hiện thường xuyên./.

Vũ Thế Cương