Đường dây nóng: 0218 3909 192
05/06/2021 20:25:42
Nâng cao chất lượng cải cách TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều TTHC đã được đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian giải quyết, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4… qua đó đã phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; giúp giảm bớt phiền hà và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Tình trạng hồ sơ giải quyết TTHC bị quá hạn, yêu cầu thành phần hồ sơ ngoài quy định; tinh thần phục vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức có lúc, có nơi chưa chuẩn mực, chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao…

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách TTHC, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số và thứ hạng các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ngày 24/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 780/UBND-KSTT về nâng cao chất lượng cải cách TTHC, giải quyết TTHC. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 16/UBND-KSTT ngày 06/01/2020 về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Công văn số 635/UBND-KSTT ngày 21/4/2020 về việc chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2021.

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử trong phạm vi đơn vị, địa phương mình; nghiêm túc rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện công tác này để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém tại đơn vị, địa phương mình trong thời gian qua.

3. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong giải quyết công việc theo phạm vi chức năng, quyền hạn được giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

4. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thiếu trách nhiệm, bị doanh nghiệp và người dân có ý kiến phản ánh có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái. Chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu cơ quan, địa phương khi để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC; lợi dụng vị trí, chức vụ để trục lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư, xây dựng….

5. Công khai đầy đủ, rõ ràng địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, về hành vi phiền hà, nhũng nhiễu … của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo quy định. Nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức trong trường hợp giải quyết quá hạn hồ sơ TTHC theo quy định; tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

6. Các Sở, Ban, Ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC tại các cơ quan nhà nước so với quy định hiện hành, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại văn bản này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện cùng với báo cáo kiểm soát TTHC theo quy định.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

                                                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Tố Nga