Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/12/2020 09:22:55
Một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nhằm đảm đảm tính thống nhất trong nguyên tắc, trách nhiệm quản lý, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ngày 07/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

             Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng (QHXD) đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh Hòa Bình.

            Quy định gồm 04 chương với 30 điều, trong đó tại Điều 3 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về QHXD, như sau:

            “1. Trách nhiệm của các cấp

            a) Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về QHXD trong phạm vi địa giới hành chính tỉnh theo phân cấp của Chính phủ.

            b) Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về QHXD.

            c) Phòng QLXD cấp huyện là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về QHXD, trật tự xây dựng trong địa giới hành chính do mình quản lý.

            2. Trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, ngành và cơ quan liên quan

            a) Công tác quản lý QHXD phải được phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, có hệ thống, đảm bảo hiệu quả giữa UBND các cấp, giữa cơ quan chuyên môn cấp dưới với cơ quan chuyên môn cấp trên, giữa các cơ quan chuyên môn cùng cấp.

            b) Các Sở, ngành liên quan

  Các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm thống nhất, phối hợp cung cấp hồ sơ, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai; quản lý rừng, các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan đã được phê duyệt; có trách nhiệm phối hợp thẩm định, đối với các nhiệm vụ và đồ án trước khi trình phê duyệt, phối hợp theo dõi việc thực hiện triển khai theo quy hoạch kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.”

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình./.

                                                                                                                                                                                                        Hồ Thắng