Đường dây nóng: 0218 3909 192
17/12/2018 00:00:00
Mời họp trực tuyến: Tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Mời họp trực tuyến: Tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Văn phòng Chính phủ tổ chức tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo thành phần, thời gian, địa điểm tham dự Hội nghị trực tuyến của Văn phòng Chính phủ như sau:

1. Thành phần

* Cấp tỉnh

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Công chức Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại các Sở, Ban, Ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh.

* Cấp huyện

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện;

- Công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC cấp huyện.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Buổi sáng từ 08 giờ 00 (Thứ năm), ngày 20 tháng 12 năm 2018.

      - Địa điểm: Phòng họp số 3, Tầng 3, Trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Tài liệu tập huấn : các file gửi kèm theo.

 

(theo Giấy mời họp số 426/MH-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh).