Đường dây nóng: 0218 3909 192
18/08/2020 14:23:50
Mời họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20 tháng 8 năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị để nghe báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20 tháng 8 năm 2020  (Nội dung  chi tiết trong file đính kèm)

GM281.pdf