Đường dây nóng: 0218 3909 192
25/02/2021 12:30:00
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

STT

Thời gian

Ghi chú

1

Từ 8h00', ngày 15/01/2021

Thứ Sáu

2

Từ 8h00', ngày 22/02/2021

Thứ Hai

3

Từ 8h00', ngày 15/3/2021

Thứ Hai

4

Từ 8h00', ngày 15/4/2021

Thứ Năm

5

Từ 8h00', ngày 17/5/2021

Thứ Hai

6

Từ 8h00', ngày 15/6/2021

Thứ Ba

7

Từ 8h00', ngày 15/7/2021

Thứ Năm

8

Từ 8h00', ngày 16/8/2021

Thứ Hai

9

Từ 8h00', ngày 15/9/2021

Thứ Tư

10

Từ 8h00', ngày 15/10/2021

Thứ Sáu

11

Từ 8h00', ngày 15/11/2021

Thứ Hai

12

Từ 8h00', ngày 15/12/2021

Thứ Tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Địa điểm:

 Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh (Địa chỉ: Số 6, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình)./.

                                                                                                                                                                      Hồ Thắng