Đường dây nóng: 0218 3909 192
18/11/2022 11:35:30
Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình năm 2022

Để bổ sung, thay thế người vào làm việc tại các chi cục, phòng, ban chuyên môn thuộc các Sở, ban, ngành đủ về số lượng, đúng cơ cấu chuyên môn, phù hợp với vị trí việc làm đã được thẩm định. Ngày 11/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2672/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022 là 16 chỉ tiêu, trong đó:

1. Tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu; Hình thức tuyển dụng: xét tuyển; Nội dung xét tuyển: Thực hiện qua 02 vòng tuyển dụng, gồm vòng 1 xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có);

2. Tuyển dụng theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ: 15 chỉ tiêu. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển; Thực hiện qua 2 vòng thi, gồm vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy vi về kiến thức, năng lực chung (Kiến thức chung, Ngoại ngữ) do tổ chức thi trên máy vi tính, nên nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học; Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹnăng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

                                                                Thanh Loan