Đường dây nóng: 0218 3909 192
04/09/2020 08:18:45
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hòa Bình năm 2020

Nhằm thu thập những thông tin mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin trên phạm vi toàn tỉnh; Đồng thời, để đánh giá và phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân, nắm bắt thực trạng hoạt động kinh tế của các thành viên trong hộ; xác định đối tượng thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; Trên cơ sở đó xác định đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm của các địa phương. Ngày 24/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hòa Bình năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng, phạm vi rà soát: Tất cả các hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương đang quản lý và những hộ có khả năng phát sinh nghèo, cận nghèo tại thời điểm rà soát đang sinh sống tại các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Hòa Bình.

2. Thời gian, tiến độ rà soát.

Trước ngày 15/9/2020: Căn cứ Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho Phòng Lao động – Thương binh Xã hội các huyện, thành phố thực hiện; Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo các huyện, thành phố tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia rà soát và phân công cán bộ phụ trách địa bàn các xã để chỉ đạo, đôn đốc theo dõi giám sát công tác rà soát ở cơ sở.

Từ ngày 16/9/2020 đến ngày 31/10/2020: Tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả rà soát sơ bộ (trước ngày 10/11/2020) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) để báo cáo Trung ương theo quy định.

Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 15/11/2020: Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các huyện, thành phố tiếp tục kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, họp dân thống nhất kết quả rà soát, niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2020 theo quy định.

Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 07/12/2020: Trước ngày 21/11/2020: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện kết quả (chính thức) rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn; Trước ngày 30/11/2020: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả (chính thức) rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) để tổng hợp; Trước ngày 07/12/2020: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

3. Lực lượng rà soát: Lực lượng tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hòa Bình năm 2020 là cán bộ Lao động – Thương binh Xã hội các huyện, thành phố; thành viên Ban giảm nghèo xã, phường, thị trấn, cán bộ Lao động – Thương binh Xã hội các xã, phường, thị trấn; trưởng các thôn, bản, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh và các lực lượng khác do địa phương tự huy động.

4. Phương pháp rà soát: Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập (trên cơ sở phân tích kết quả thống kê và điều tra mức sống hộ gia đình, thực hiện quy đổi từ mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng sang các mức điểm số tương ứng khi thực hiện rà soát và đánh giá tài sản, cụ thể: 700.000 đồng tương đương 120 điểm; 900.000 đồng tương đương 140 điểm; 1.000.000 đồng tương đương 150 điểm; 1.300.000 đồng tương đương 175 điểm) và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo.

5. Quy trình rà soát: được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

                                                                   Thanh Loan