Đường dây nóng: 0218 3909 192
18/11/2022 11:34:54
Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Ngày 31/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu trước ngày 01/4/2023, 100% TTHC nội bộ trong tỉnh được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên Cổng Thông tin điện tử và Trang Thông tin điện tử của các ngành, địa phương.

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa, đối với TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, Kế hoạch đặt mục tiêu trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ trong tỉnh được rà soát, đơn giản hóa, đảm bảo đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó: Trước ngày 01/01/2024: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh rà soát và trình phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; Trước ngày 01/01/2025: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh rà soát và trình phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã xác định rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm. Kết quả triển khai Kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn 2022 – 2025;

Các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khoa học các công việc cụ thể được giao tại Kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra. Tiêu chí, cách thức, quy trình thống kê, công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị và TTHC nội bộ trong 01 cơ quan, đơn vị thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 6828/VPCP-KSTT ngày 12/10/2022. Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương trước ngày 10/11/2022.

Giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; rà soát độc lập, kiểm soát chất lượng thống kê, rà soát của các cơ quan, đơn vị và đề nghị các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh kết quả thống kê, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nguyễn Thị Tố Nga - KSTTHC