Đường dây nóng: 0218 3909 192
19/03/2014 00:00:00
Kế hoạch phòng, chống dịch cúm A nguy hiểm trên người

Kế hoạch phòng, chống dịch cúm A nguy hiểm trên người

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG  DỊCH

____________


Số: 17 /KH-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        _________________


Hòa Bình, ngày 12 tháng 03 năm 2014

                                                                                KẾ HOẠCH

Hành động phòng, chống dịch cúm A nguy hiểm trên người

________

Thực hiện các Công điện của Bộ Y tế: Số 106/CĐ-BYT ngày 10-01-2014 về Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm A(H7N9); số 441/CĐ-BYT ngày 06-02-2014 về đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống và sẵn sàng ứng phó dịch bệnh do cúm A(H7N9) và các chủng vi rút cúm từ gia cầm lây sang người;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 27-02-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 11/TTr-SYT ngày 24-02-2014; Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống dịch cúm A nguy hiểm trên người, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch cúm A (H7N9, H5N1) (gọi tắt là dịch cúm A nguy hiểm trên người) trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tình huống 1: Chưa có trường hợp bệnh trên người.

Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh cúm A đầu tiên để xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng.

b) Tình huống 2: Có các trường hợp nhiễm cúm A trên người nhưng chưa phát hiện lây từ người sang người.

Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch từ động vật sang người hoặc từ người sang người.

c) Tình huống 3: Phát hiện có các trường hợp nhiễm cúm A lây từ người sang người nhưng ở phạm vi hẹp hoặc những ca đơn lẻ.

Đáp ứng nhanh khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng.

d) Tình huống 4: Dịch bùng phát ra cộng đồng.

Giảm thiểu tác động của dịch đối với cuộc sống của người dân.

II. GIẢI PHÁP

1. Tổ chức, chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp thường xuyên nắm thông tin và có biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời.

- Có kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo tuyến dưới.

- Tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Xã hội hóa công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

- Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

2. Chuyên môn kỹ thuật

a) Các giải pháp giảm mắc:

- Tăng cường giám sát dịch bệnh chủ động, phát hiện sớm các ca bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời.

- Duy trì hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại tất cả các tuyến từ y tế thôn bản đến tuyến tỉnh; chủ động dự báo các bệnh dịch nguy hiểm xảy ra tại địa phương để có biện pháp phòng, chống hiệu quả; xử lý ca bệnh và ổ dịch triệt để.

b) Các giải pháp giảm tử vong:

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến; bệnh viện tuyến tỉnh điều trị các trường hợp nặng, các đội điều trị cấp cứu cơ động để hỗ trợ tuyến dưới.

- Trang bị phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

- Cán bộ y tế luôn được cập nhật về các phác đồ điều trị, hồi sức cấp cứu mới.

3. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức phòng bệnh, giáo dục vệ sinh tại những nơi có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người như: Trường học, khu công nghiệp, chợ, bến xe.

- Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với ngành y tế để triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh.

4. Phối hợp liên ngành

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể với ngành y tế trong tổ chức và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh chủ động.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

` 1. Tình huống 1: Chưa có trường hợp bệnh trên người

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, thường xuyên cập nhật thông tin, số liệu về dịch bệnh. Ban hành kế hoạch phòng chống dịch để chỉ đạo phối hợp triển khai các hoạt động với các đơn vị y tế địa phương.

- Theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của chủng vi rút cúm A nguy hiểm trên vật nuôi. Tăng cường giám sát, kiểm tra gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc không rõ ràng; giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân, tại các địa phương có nguy cơ cao.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân, hạn chế tử vong khi có bệnh nhân. Thiết lập mạng lưới các đơn vị thu dung điều trị bệnh nhân cúm A nguy hiểm. Tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát, phòng chống và lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản bệnh phẩm cho cán bộ phòng chống dịch và xét nghiệm các tuyến; tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị cho cán bộ điều trị các tuyến. Xây dựng các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Kiện toàn các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động; tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế; chuẩn bị kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra; tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các địa phương.

2. Tình huống 2: Có các trường hợp nhiễm cúm A nguy hiểm trên người nhưng chưa phát hiện lây từ người sang người

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm các cấp tổ chức họp hàng tuần và đột xuất để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị y tế địa phương.

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân. Thực hiện triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ; điều tra, theo dõi chặt chẽ sức khỏe các trường hợp tiếp xúc. Phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp xử lý triệt để các ổ dịch cúm A(H7N9, H5N1) trên các đàn gia cầm.. Giám sát để xác định sự lưu hành, mức độ lây lan vi rút cúm A nguy hiểm.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức các khu vực, cách ly riêng, đặc thù cho việc điều trị bệnh nhân cúm A nguy hiểm. Tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế; các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch. Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, chẩn đoán điều trị, dự phòng xử lý ổ dịch để có giải pháp hiệu quả; cập nhật các thông tin, sửa đổi các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh; bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng. Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các địa phương. Thực hiện báo cáo hàng ngày theo quy định.

3. Tình huống 3: Phát hiện có các trường hợp nhiễm cúm A nguy hiểm lây từ người sang người nhưng ở phạm vi hẹp hoặc những ca đơn lẻ

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp tổ chức họp vào 14 giờ hàng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị y tế địa phương.

- Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp hạn chế đi lại khi cần thiết, áp dụng các biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch. Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên tuyến trên để nhận được các chỉ đạo kịp thời.

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân tại cộng đồng. Thực hiện triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ; điều tra, theo dõi chặt chẽ sức khỏe các trường hợp tiếp xúc; giám sát để xác định sự lưu hành, mức độ lây lan vi rút cúm A nguy hiểm.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức các khu vực, cách ly riêng, đặc thù cho việc điều trị bệnh nhân cúm A nguy hiểm. Sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết. Tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế; cử các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch; đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, chẩn đoán điều trị, dự phòng xử lý ổ dịch để đưa ra giải pháp hiệu quả.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, sửa đổi các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh; bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng. Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các địa phương. Thực hiện báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời.

4. Tình huống 4: Dịch bùng phát ra cộng đồng

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch vào 14 giờ hàng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại ngành, địa phương.

- Phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ các đơn vị, cơ sở sản xuất, cung cấp các dịch vụ cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân không để rối loạn các hoạt động về kinh tế - xã hội. Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp hạn chế đi lại, áp dụng các biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch. Báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch về Bộ Y tế để có sự chỉ đạo kịp thời. Trong trường hợp dịch bùng phát ở mức độ nguy hiểm, khó kiểm soát, có thể tính đến phương án công bố dịch.

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia vào các đội sơ cứu, hướng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân các biện pháp chăm sóc và phòng bệnh. Tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế; cử các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch. Thiết lập các bệnh viện dã chiến tại các khu vực đông bệnh nhân tránh quá tải bệnh viện. Mở rộng các đơn vị y tế tiếp nhận bệnh nhân, phân loại bệnh nhân điều trị tại các tuyến: đối với trường hợp nhẹ theo dõi, điều trị tại trạm y tế xã hạn chế di chuyển bệnh nhân.

- Tăng cường giám sát để xác định sự lưu hành, mức độ lây lan vi rút cúm A(H7N9, H5N1); đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, chẩn đoán điều trị, dự phòng xử lý ổ dịch để có giải pháp hiệu quả. Cập nhật các thông tin, sửa đổi các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện từ các đơn vị trực thuộc trình Bộ Y tế cấp bổ sung. Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các địa phương.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Y tế.

- Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh căn cứ tình hình dịch bệnh cụ thể xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cúm A nguy hiểm trên người trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, dịch truyền, phương tiện bảo hộ, kinh phí…chuyển Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Chỉ đạo các đơn vị dự phòng, điều trị, truyền thông trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống cho người dân.

- Triển khai các biện pháp phòng chống dịch: Tuyên truyền, giám sát dịch tễ, kiểm tra, tổ chức điều trị bệnh nhân và đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra.

- Nắm bắt diễn biến tình hình dịch hàng ngày để báo cáo cho Trưởng Ban Chỉ đạo để kịp thời nhận được các chỉ đạo chống dịch cúm A, thông báo tình hình dịch theo quy định.

- Thực hiện các chế độ thường trực chống dịch và chế độ báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giám sát, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh tình hình dịch bệnh của gia súc, gia cầm trên địa bàn; phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra việc vận chuyển gia súc, gia cầm tại các chốt kiểm dịch.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc giết mổ, mua bán, vận chuyển gia cầm, đặc biệt là các loại gia cầm không rõ nguồn gốc.

3. Sở Công thương

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi mua bán, vận chuyển các các loại gia cầm không rõ nguồn gốc lưu hành tại địa phương.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học và các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế địa phương tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cúm nguy hiểm cho các đối tượng học sinh.

- Huy động lực lượng phối hợp với ngành y tế địa phương tham gia phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, đóng cửa trường học khi cần thiết để hạn chế tối đa sự lây lan.

- Cung cấp thông tin kịp thời về trường hợp dịch bệnh cúm nguy hiểm trong trường học cho ngành ytế để phối hợp xử lý.

5. Các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch của ngành, đơn vị và phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan tập trung triển khai thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của vi rút cúm nguy hiểm và các chủng vi rút cúm gia cầm khác theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Trung ương theo quy định của pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Kiện toàn và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện, thành phố.

- Ban hành kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý; sẵn sàng hỗ trợ địa phương bạn khi cần thiết.

- Đảm báo các nguồn lực chủ động và kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.

- Thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cúm A tại địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch cúm A trên người theo các hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và theo quy định của pháp luật.

V. ĐẢM BẢO HẬU CẦN

- Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh tại địa phương Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan đề xuất nguồn kinh phí bổ sung để chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng.

- Khuyến khích thực hiện xã hội hóa các nguồn lực tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh) để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VX (T065b).

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Bùi Văn Cửu