Đường dây nóng: 0218 3909 192
11/12/2020 10:11:27
Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025

Nhằm triển khai các các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh , đưa thương mại điện tử trở thành một hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động tiêu dùng hàng ngày của người dân góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của nhà nước; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2761/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Hòa Bình giai  đoạn 2021-2025

Theo đó, để thực hiện được mục tiêu trên, các nhiệm vụ giải pháp được đưa ra là về hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng, phát triển các hệ thống hạ tầng TMĐT; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng TMĐT; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT; phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong TMĐT; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động TMĐT, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT.

Giao Sở Công thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

                                                                                                                                                                                                Hùng Trường