Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/04/2014 00:00:00
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, ngày 24/4/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về kiểm tra công tác CCHC năm 2014. Mục đích của Kế hoạch này là nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đọa đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính và cán bộ, công chức; Thông qua kiểm tra để đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đồng thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoặc cơ quan, đơn vị vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Trong Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu hoạt động kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cử cán bộ, công chức có trách nhiệm, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn để phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, biểu mẫu cho Đoàn kiểm tra nhằm đạt mục đích đề ra.

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2014 tập trung vào các nội dung: Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo Quyết định 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014; Kế hoạch CCHC năm 2014 của ngành, địa phương; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và văn hóa nơi công sở theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1074/UBND-NC ngày 27/9/2013 và Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND ngày 09/11/2009; kiểm tra tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tình hình giải quyết thủ tục hành chính; hồ sơ, sổ sách theo dõi tiếp nhận, trả kết quả, thu phí, lệ phí.

Sở Nội vụ được giao là cơ quan đầu mối, Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra gồm đại diện một số ngành liên quan. Thời gian kiểm tra thực hiện từ ngày 05/5/2014 đến 30/11/2014./.

 

Linh Ngọc (TH)