Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/07/2020 10:51:47
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Mới đây, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1884/SNV-CCHC ngày 21/7/2020 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Theo đó quy định quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gồm các bước sau:

 * Bước 1: Trên cơ sở các văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của từng cán bộ, công chức, viên chức, từng vị trí việc làm để làm cơ sở xây dựng kế hoạch sát với thực tế tại cơ quan, đơn vị (bao gồm cả viên chức sự nghiệp giáo dục, y tế).

* Bước 2: Tổng hợp nhu cầu, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (những điể m mạnh, những mặt còn hạn chế) để từ đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu để đào tạo, bồi dưỡng.

 * Bước 3: Xác định rõ đối tượng; nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; số lớp, số học viên; hình thức, thời gian, địa điểm đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, giảng viên; dự toán chi tiết kinh phí mở lớp.

* Bước 4: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo các nội dung sau:

 - Nêu các căn cứ pháp lý;

- Mục đích, yêu cầu;

 - Nội dung đào tạo, bồi dưỡng:

 + Nội dung 1: Đăng ký số lượng đào tạo, bồi dưỡng trong nước, nước ngoài

+ Nội dung 2: Về nhu cầu mở lớp

Các cơ quan, đơn vị lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 xong trước ngày 15 tháng 8 năm 2020 và gửi Sở Nội vụ để tổng hợp.

                   Bích Hòa