Đường dây nóng: 0218 3909 192
12/03/2014 00:00:00
Hướng dẫn thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Hướng dẫn thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay